Енергийна независимост и национална сигурност

 

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец

Публикувано на 12.10.2020

 

 

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД: „Водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води ВС „РТНК-5“ в землището на село Трояново, община Раднево, област Стара Загора  - ПИ 73225.53.292 ПО КККР, собственост на фирма „Мини Марица-изток“ ЕАД.“

Тръбения кладенец с цел „други цели“ ще се използва за зареждане на цистерни, които се ползват за обезпрашаване на технологични пътища в рудника, за зареждане на противопожарните цистерни на тежкото минни оборудване, за измиване на работните органи на роторните багери преди извършване на ремонтни работи при участък „РТНК-5“ при рудник „Трояново-север“ (други цели) и вода за противопожарен резерв.

Във връзка с нуждата от издаване на разрешително по чл.44, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите е необходима оценка на въздействието върху околната среда или  преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

За запознаване с инвестиционното ни предложение, Ви прилагаме информация за същото, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС.