Енергийна независимост и национална сигурност

 

Съвет на директорите

Диан Червенкондев, Председател на Съвета на директорите 

Диан Червенкондев завършва висшето си образование в Икономически университет - гр. Варна. Защитава магистърска степен по специалност „Финанси”.  Дългогодишен  директор на ОББ АД - клон Сливен. Лицензиран експерт оценител на дълготрайни материални активи от националната Агенция за приватизация и следприватизациоен контрол. 

Председател на временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” и на временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда в 41-вото Народно събрание. Като заместник-председател на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм е един от вносителите на Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката.

Андон Андонов, Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Инж. Андон Андонов е роден през 1954 г. Завършил е ВМЕИ – Варна, през 1980 г., специалност „Електроенергетика”. Притежава допълнителна мениджърска квалификация „Маркетинг на търговската дейност” от Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов. През годините е завършил успешно редица квалификационни курсовe: „Пренапрежения в мрежи средно напрежение” към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, „Качество на електрическата енергия – проблеми и решения за условията на България” към Технически университет – София, „Методи за оценка и контрол на качеството на електрическата енергия” към Съюза на метролозите в България, „Мениджмънт” към института за стимулиране на Австрийската стопанска камара и др. 

Професионалното му развитие е изцяло свързано с „Мини Марица-изток” ЕАД. В дружеството започва работа през 1980 г. като ел. лаборант и за тези години е преминал през различни йерархични нива. През 2013 г., когато е избран за народен представител от 27-и многомандатен избирателен район в 42-рото Народно събрание е изпълнявал длъжността „Ръководител отдел на „Електроснабдителен район Марица Изток”.

В Народното събрание е бил член на комисията по „Енергетика”, подкомисията за наблюдение дейността на ДКЕВР и комисията по „Вероизповеданията и парламентарната етика”.

Член е на УС на Българската минно - геоложка камара, член на  УС на „Научно-техническите съюзи на енергетиците” – София, почетен член на УС на  Съюза на учените гр. Стара Загора и член на Изпълнителния комитет на EURACOAL. За член на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД е избран на 20.08.2014г., а за Изпълнителен директор на 02.12.2014 година.

Отличен е със „Златна значка“ на ФНТС от Федерацията на НТС през 2015 г., със Златен медал „Добри Желязков – фабрикаджията“ за значими постижения във внедряването на високи технологии и иновации през 2016 г. от ФНТС и със „Заслужил миньор“ на НТС по минно дело,  геология и металургия през 2017 г.

Георги Айданлийски, Член на Съвета на директорите

Инж. д-р Георги Айданлийски е завършил Минно-геоложкия университет, София като инженер геолог-проучвател. От 1990 год. е преподавател в същия университет, където понастоящем е доцент в кат. Геология и геоинформатика. Защитава дисертационен труд по две научни специалности - литология и палеонтология и стратиграфия. Специализирал в областта на литологията, фациалния и палеогеографския анализ в Чехия, Белгия, Испания и Финландия. Организира и ръководи профилирани научни семинари за специалисти и докторанти с международно участие. Дългогодишен член и представител за България на IAS и AAPG. Работи и като научен консултант на „Музейко“, София.

Притежава богат професионален опит като консултант и мениджър на проекти в минния сектор. Работи активно в областта на икономическата оценка и блокировка на неметални и метални полезни изкопаеми, управлението, развитието и оптимизацията на минно-добивни дейности, подбор на минното оборудване, управление на експлоатационните разходи и охраната на труда. Има богат опит при подготовка и управление на всички видове процедури свързани с реализация на геолого-проучвателни дейности, концесионни договори и минно-добивна дейност. Активно работи и публикува материали в областта на устойчивост на откосите и скалната механика. Член е на ISRM. Сертифициран проектант в областта на пробивно-взривните работи. Участва в различни по мащаб кондиционни и специализирани геолого-картировъчни работи.