Енергийна независимост и национална сигурност

 

Корпоративна отговорност

Корпоративната социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е обвързана с ценностите за устойчиво развитие. За нас това е начинът, по-който правим бизнес. Ние поемаме ангажименти, стремейки се да подобрим стандартите за работа, за социално развитие, опазване на околната среда, стандарта на живот на своите служители и обществото.

Нашата компания се отнася с отговорност към обществото и институциите не само на територията на областите, на които е разположено Източномаришкото находище, но и към всяка национална и благородна кауза.

Подкрепата си фокусираме върху проекти, свързани със здравеопазване, изкуство, спорт, опазване на културното и историческото наследство и др.

Подпомагане на младите хора

Приоритет в програмата за корпоративна социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е подпомагането на младите хора. Тези инициативи повишават възможностите за успех и реализация на младите хора и им дават шанс за по-успешно бъдеще.

Традиционно подкрепяме провеждането на Детския етнофестивал „Децата на Балканите”, който предоставя възможност за творческа изява и развитие на младите таланти, стимулира развитието и потенциала на децата в извънучилищна среда, създава чувство за ангажираност и отговорност, като учи децата на взаимно уважение, толерантност и партньорство.

Подновяваме и обогатяваме фонда на читалищата и училищата в община Раднево с учебна и друга литература.

„Мини Марица-изток” ЕАД има последователна политика в образователната сфера. Провеждането на стажантски и учебно-екскурзионни практики на ученици и студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, ежегодно подпомага развитието на студенти и млади специалисти. 

Дарителство

Дружеството ни подкрепя редица дарителски програми. Политиката е да се предлага ефективна и ненатрапчива подкрепа.

В традиция се превърна подкрепата ни за мисията на SOS Детски селища за създаване на семейства за нуждаещи се деца, за подпомагане формирането на тяхното бъдеще и участието им в развитието на местните общности. Като признаваме ролята на детето в своето собствено развитие, както и ролята на семейството, общността, държавата и другите доставчици на услуги, ние работим, за да намерим най-правилния път, а всяко дете и неговата неповторима индивидуалност.

Ежегодно подкрепяме благотворителната инициатива „Българската Коледа”.

Екология

Една от основните цели на дружеството е минимизиране на неблагоприятните въздействия от дейността след добива на въглища и чрез устойчиво развитие превръщане на региона в по-зелен и привлекателен за живот. Всяка пролет и есен съвместно с представители на общините, на чиито територии е разположено находището на най-голямото дружество за открит въгледобив у нас, се прави залесяване. Изборът на дървесни видове се съобразява със специфичните условия за региона.

Спорт и здраве

Спортуването подобрява психическото и физическото здраве като развива социалната отговорност и способностите за справяне с предизвикателствата. За „Мини Марица-изток” ЕАД е особено важно развитието на детския, масовия и професионалния спорт в региона. Компанията осигури част от финансирането на ремонта на осветителната инсталация и светлинното табло на стадион „Берое” в Стара Загора, както и подпомага развитието на спортни клубове по баскетбол, футбол, борба, художествена гимнастика и шахмат в Раднево, Гълъбово и Стара Загора.

План за действие при преселване за с. Бели бряг

План за действие при преселване /за с. Бели бряг/ (ПДП), изготвен от екип на „Мини Марица-изток” ЕАД и финализиран от Консултанта по екологични и социални въпроси „Грийн Партнърс“, получи от Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) потвърждение за съответствие с Екологичната и социална политика на Банката и беше утвърден с решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД – Протокол № 10-2018/01.06.2018 г.

Планът е основата на взаимоотношенията между жителите на с. Бели бряг и „Мини Марица-изток” ЕАД и описва ангажимента, който поема Дружеството в процеса на преселване. С приемането му от Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, Дружеството се задължава да го спазва. Жителите на селото могат да следят за изпълнението му и да предявяват претенции.

 План за действие при преселване /за с. Бели бряг/ е отворен и гъвкав документ. През целия период на изпълнението в него могат да бъдат извършвани промени, ако има правно основание за такива. Предложения за промени могат да се правят от всеки настоящ собственик/наемател на имот в с. Бели бряг, като е необходимо предложенията да бъдат придружени със съответните аргументи и да съществува законова база за осъществяването им.

Контакти за предложения, искания и др. от страна на жителите на с. Бели бряг:

-         чрез официалния пощенски адрес на Дружеството;

-         в Деловодството в сградата на Управлението на Дружеството;

-         чрез представителите на „Мини марица-изток” ЕАД по време на ежемесечните срещи в приемната в с. Бели бряг;

-         чрез представителите на „Мини марица-изток” ЕАД при провеждане на периодични индивидуални срещи с жителите;

-         чрез посочените в ПДП лица за контакт.

Документът е оповестен съгласно изискванията на ЕБВР, както следва:

-         две копия (на хартиен носител) са предоставени в с. Бели бряг (едно при Кметския наместник и едно при Инициативния комитет на селото);

-         предоставен е в електронен формат на всички лица за контакт, посочени от общността на с. Бели бряг;

-         копие (на хартиен носител) е налично в сградата на общ. Раднево;

-         копие (на хартиен носител) е налично в сградата на Управлението на Дружеството;

-         на корпоративния сайт на "Мини Марица-изток" ЕАД;

-         на сайта на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Resettelment action plan for the village of Beli bryag

Рамков план за придобиване на земя и преселване

Рамковият план за придобиване на земя и преселване 

е разработен от експертите на „Мини Марица-изток” ЕАД в съответствие със законодателството на Република България и според изискванията на Европейската банка за възстановяване и развитие. Съгласно Екологичната и социална политика на ЕБВР документът е публичен. Копия са предадени на община Раднево и кметството в с. Бели бряг, община Раднево. На хартиен носител, Рамковият план за придобиване на земя и преселване е на разположение в деловодството на „Мини Марица-изток” ЕАД в гр. Раднево.

Проект за подмяна на роторни многокофови багери в "Мини Марица- изток"ЕАД. Ръководство за придобиване на земи и обезщетяване.

Механизъм за жалби във връзка с преселването

Уважаеми граждани,

Можете да изпращате Вашите жалби, сигнали, запитвания, мнения и др. във връзка с процеса на преселване по следните начини:

Чрез кутии за сигнали – на територията на Управлението на Дружеството и в административните сгради на трите рудника са разположени четири кутии за подаване на сигнали. Задължително условие при подаването на сигнал е обаждането да не бъде анонимно (упоменават се име, фамилия, телефон и/или e-mail). Целта е да се осигури обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост;

По електронен път – можете да сигнализирате чрез попълването на посочения по-долу формуляр на заявление – РД-5-03-03-01*. Попълването на име, фамилия, телефон и/или e-mail е задължително и цели единствено осигуряването на възможност за обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост;

В Деловодството на Дружеството – сигналите серегистрират в електронната деловодна система на дружеството „Акстър – офис” с уникален входящ номер и датата на постъпването им. Подаването на документа трябва да бъде съпътствано с име, фамилия, телефон и/или e-mail на лицето, което го подава. Целта е единствено осигуряването на възможност за обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост.

В ММИ е създаден „Регистър на жалбите, свързани с преселването”. Регистърът се води и поддържа от отдел „Инвестиции”, звено „НС“ при „Мини Марица – Изток” ЕАД – Управление и съдържа:

* формуляр на заявление – РД-5-03-03-01

 

 

№ по ред

Вх. № /дата

Подател

Жалба/сигнал

Относно

Отговор

Изх. № /дата

Анонимни молби, жалби, предложения, сигнали и запитвания не се регистрират в деловодната система. Пълният вариант на "Механизъм за жалби във връзка с преселването" можете да намерите в т. 9 от „Рамков план за придобиване на земя и преселване“.