Енергийна независимост и национална сигурност

 

Корпоративна отговорност

Корпоративната социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е обвързана с ценностите за устойчиво развитие. За нас това е начинът, по-който правим бизнес. Ние поемаме ангажименти, стремейки се да подобрим стандартите за работа, за социално развитие, опазване на околната среда, стандарта на живот на своите служители и обществото.

Нашата компания се отнася с отговорност към обществото и институциите не само на територията на областите, на които е разположено Източномаришкото находище, но и към всяка национална и благородна кауза.

Подкрепата си фокусираме върху проекти, свързани със здравеопазване, изкуство, спорт, опазване на културното и историческото наследство и др.

Подпомагане на младите хора

Приоритет в програмата за корпоративна социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е подпомагането на младите хора. Тези инициативи повишават възможностите за успех и реализация на младите хора и им дават шанс за по-успешно бъдеще.

Традиционно подкрепяме провеждането на Детския етнофестивал „Децата на Балканите”, който предоставя възможност за творческа изява и развитие на младите таланти, стимулира развитието и потенциала на децата в извънучилищна среда, създава чувство за ангажираност и отговорност, като учи децата на взаимно уважение, толерантност и партньорство.

Подновяваме и обогатяваме фонда на читалищата и училищата в община Раднево с учебна и друга литература.

„Мини Марица-изток” ЕАД има последователна политика в образователната сфера. Провеждането на стажантски и учебно-екскурзионни практики на ученици и студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, ежегодно подпомага развитието на студенти и млади специалисти. 

Дарителство

Дружеството ни подкрепя редица дарителски програми. Политиката е да се предлага ефективна и ненатрапчива подкрепа.

В традиция се превърна подкрепата ни за мисията на SOS Детски селища за създаване на семейства за нуждаещи се деца, за подпомагане формирането на тяхното бъдеще и участието им в развитието на местните общности. Като признаваме ролята на детето в своето собствено развитие, както и ролята на семейството, общността, държавата и другите доставчици на услуги, ние работим, за да намерим най-правилния път, а всяко дете и неговата неповторима индивидуалност.

Ежегодно подкрепяме благотворителната инициатива „Българската Коледа”.

Екология

Една от основните цели на дружеството е минимизиране на неблагоприятните въздействия от дейността след добива на въглища и чрез устойчиво развитие превръщане на региона в по-зелен и привлекателен за живот. Всяка пролет и есен съвместно с представители на общините, на чиито територии е разположено находището на най-голямото дружество за открит въгледобив у нас, се прави залесяване. Изборът на дървесни видове се съобразява със специфичните условия за региона.

Спорт и здраве

Спортуването подобрява психическото и физическото здраве като развива социалната отговорност и способностите за справяне с предизвикателствата. За „Мини Марица-изток” ЕАД е особено важно развитието на детския, масовия и професионалния спорт в региона. Компанията осигури част от финансирането на ремонта на осветителната инсталация и светлинното табло на стадион „Берое” в Стара Загора, както и подпомага развитието на спортни клубове по баскетбол, футбол, борба, художествена гимнастика и шахмат в Раднево, Гълъбово и Стара Загора.

Рамков план за придобиване на земя и преселване

Рамковият план за придобиване на земя и преселване 

е разработен от експертите на „Мини Марица-изток” ЕАД в съответствие със законодателството на Република България и според изискванията на Европейската банка за възстановяване и развитие. Съгласно Екологичната и социална политика на ЕБВР документът е публичен. Копия са предадени на община Раднево и кметството в с. Бели бряг, община Раднево. На хартиен носител, Рамковият план за придобиване на земя и преселване е на разположение в деловодството на „Мини Марица-изток” ЕАД в гр. Раднево.

ВТОРИ ВАРИАНТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕСЕЛВАНЕ /ЗА С. БЕЛИ БРЯГ/

Планът за действие при преселване /за с. Бели бряг/ е разработен в съответствие със законодателството на Република България и съгласно изискванията, заложени в Екологичната и социална политика на Европейската банка за възстановяване и развитие. Първоначалният вариант на документа е изготвен от експертите на „Мини Марица-изток” ЕАД, след което неговото финализиране бе възложено от ЕБВР на Консултанта по екологични и социални въпроси “Green Partners” от Румъния. Към Плана е изготвено и Ръководство за придобиване на земи и обезщетяване, в което са представени в по-кратък вид основните моменти от Плана за действие при преселване. Този вариант на Плана, както и Ръководството, бяха представени пред жителите на селото на специална среща, организирана в с. Бели бряг от „Мини Марица-изток” ЕАД, с участието на “Green Partners”, и копия от двата документа са налични в селото. Оповестяването им сред жителите и на корпоративния сайт на Дружеството има за цел да се осигури по-широк достъп на всички заинтересовани страни до тях с цел получаване на коментари и конкретни предложения за корекции. Всички заинтересовани страни по въпроса за преселване могат да изпратят своите коментари по Плана за действие при преселване и/или Ръководство за придобиване на земи и обезщетяване в писмен вид в „Мини Марица-изток” ЕАД до края на ноември 2017 г. Всички предложения ще бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид (доколкото това е възможно) при финализирането на двата документа. След изготвяне на окончателния вариант на Плана, той отново ще бъде публично оповестен, а копие от Ръководството ще бъде раздадено на всяко засегнато домакинство.

Проект за подмяна на роторни многокофови багери в "Мини Марица- изток"ЕАД. Ръководство за придобиване на земи и обезщетяване.

2017 План за действие по преселване/ за село Бели Бряг/

Механизъм за жалби във връзка с преселването

Уважаеми граждани,

Можете да изпращате Вашите жалби, сигнали, запитвания, мнения и др. във връзка с процеса на преселване по следните начини:

Чрез кутии за сигнали – на територията на Управлението на Дружеството и в административните сгради на трите рудника са разположени четири кутии за подаване на сигнали. Задължително условие при подаването на сигнал е обаждането да не бъде анонимно (упоменават се име, фамилия, телефон и/или e-mail). Целта е да се осигури обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост;

По електронен път – можете да сигнализирате чрез попълването на посочения по-долу формуляр на заявление – РД-5-03-03-01*. Попълването на име, фамилия, телефон и/или e-mail е задължително и цели единствено осигуряването на възможност за обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост;

В Деловодството на Дружеството – сигналите серегистрират в електронната деловодна система на дружеството „Акстър – офис” с уникален входящ номер и датата на постъпването им. Подаването на документа трябва да бъде съпътствано с име, фамилия, телефон и/или e-mail на лицето, което го подава. Целта е единствено осигуряването на възможност за обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост.

В ММИ е създаден „Регистър на жалбите, свързани с преселването”. Регистърът се води и поддържа от отдел „Инвестиции”, звено „НС“ при „Мини Марица – Изток” ЕАД – Управление и съдържа:

* формуляр на заявление – РД-5-03-03-01

 

 

№ по ред

Вх. № /дата

Подател

Жалба/сигнал

Относно

Отговор

Изх. № /дата

Анонимни молби, жалби, предложения, сигнали и запитвания не се регистрират в деловодната система. Пълният вариант на "Механизъм за жалби във връзка с преселването" можете да намерите в т. 9 от „Рамков план за придобиване на земя и преселване“.