Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сертификати

тегрирана система за управление в „Мини Марица-изток” ЕАД

В „Мини Марица-изток” ЕАД през 2006 година започна разработването и внедряването на системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Системата за управление на качеството е сертифицирана за първи път на 31 юли 2007 година, системата за управление на здравето и безопасността при работа – на 13 август 2007 година, а системата за управление на околната среда – на 21 януари 2008 година.

Работата през годините, натрупания опит и добрите практики наложиха трите системи да се интегрират и от април 2009 година влезе в сила Интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007. Сертификатите бяха успешно защитени през 2010, 2013 и 2016 година на проведените ресертификационни одити от Органа за сертификация на системи за управление към ТЮФ Рейнланд България ЕООД. Сертификацията е доказателство за успешно положените усилия от страна на ръководството, работниците и служителите на „Мини Марица-изток” ЕАД за повишаване на качеството на предлагания продукт и удовлетворяване на очакванията и нуждите на нашите клиенти.

Представените в системите за управление процеси обхващат изцяло основния предмет на дейност на „Мини Марица-изток” ЕАД: Добив на лигнитни въглища по открит способ и реализация и пласмент на добитите количества.

Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа е представена чрез Декларация на ръководството, в която е представена Политиката по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа:

„Осигуряване на устойчиво развитие на дружеството на базата на удовлетворяване на изискванията и очакванията на потребителите на лигнитни въглища, постоянно подобряване условията за здраве и безопасност при работа и непрекъснато намаляване неблагоприятното въздействие върху околната среда след миннодобивните дейности.”

     14001-2015        9001-2015