Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявления

Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на обект за стопанска дейност - клуб-ресторант "Феникс" 07НОЕ На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 21-2018/26.10.2018 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: Описание на обекта и начална тръжна цена:...

Обява за работа 17СЕП МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД,   Клон рудник „Трояново-3” търси да назначи работници за следните работни места :   № ДЛЪЖНОСТ УЧАСТЪК /ОТДЕЛ/ Брой Степен на изисквано образование Изисквана Специалност Изисквана...

Отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Овчарци, община Раднево 27АВГ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2018/14.08.2018г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2018, при следните условия: Описание на...

Обяви за работа 13АВГ Обяви за работа в Рудник"Трояново-1" Обяви за работа в Рудник"Трояново-Север" Обяви за работа в Рудник"Трояново-3"

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Трояново 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2018/27.07.2018г. по т. 3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Полски градец 20ЮЛИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2018/12.07.2018г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Маца 20ЮЛИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2018/12.07.2018г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в с. Полски градец, община Раднево 02ЮЛИ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2018/02.02.2018г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-08-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:              1.1...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в гр. Раднево 02ЮЛИ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2018/15.06.2018г. по т. 2.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:          1.1 Отдаване...

Обява за работа 08ЮНИ ПС "Марица - изток" Старозагорски минерални бани търси да назначи готвач

Обява за работа 18МАЙ "Мини Марица-изток" ЕАД търси да назначи сезонни работници

Обява за работа 02МАЙ "Мини Марица-изток" ЕАД търси да назначи сезонни работници

Обява за работа 02МАЙ "Мини Марица-изток" ЕАД търси да назначи експерт търговия

Обяви за работа 27АПР Обява за работа в рудник "Трояново-1"

Обява за работа 16АПР Управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД търси да преназначи/назначи служител в отдел "Човешки ресурси" Обява за работа в отдел "Човешки ресурси"

Обява за продажба на недвижим имот, обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ 10АПР „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, град Раднево На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, съгласно  Протокол № 04-2018/09.03.2018 г. и разрешение за продажба от Съвета на Директорите на „Български енергиен холдинг“, съгласно...

Обяви за работа в рудник "Трояново-1" 02АПР "Мини Марица-изток" ЕАД, клон "Рудник Трояново-1" обявява свободни работни места:  Свободни работни места в рудник "Трояново-1"

Обяви за работа в рудник "Трояново-3" 02АПР "Мини Марица-изток" ЕАД, клон "Рудник Трояново-3" обявява свободни работни места:  Свободни работни места в рудник "Трояново-3"

Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП 19МАР Във връзка с методическо указание на Агенцията за обществени поръчки (изх.№ МУ-4 от 02.03.2018г.) и съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният...

Обява за работа в рудник "Трояново-3" 29ЯНУ "Мини Марица-изток" ЕАД, клон "Рудник Трояново-3" обявява свободни работни места: Свободни работни места

Обява за работа в рудник "Трояново-2" 29ЯНУ  "Мини Марица-изток" ЕАД, клон "Рудник Трояново-2" обявява свободни работни места: Свободни работни места

Обява за работа в рудник "Трояново-1" 29ЯНУ "Мини Марица-изток" ЕАД, клон "Рудник Трояново-1" обявява свободни работни места: Свободни работни места

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях в землището на с. Обручище, община Гълъбово. 26ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 01-2018/12.01.2018г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2018, при следните условия: Описание на обектите...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Овчарци, община Раднево. 25ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2017/20.12.2018г. по т. 2.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-04-2018, при следните условия: Описание на обектите...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот в землището на с. Медникарово, община Гълъбово. 25ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2018г. по т.3.17, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2018, при следните условия: Описание на обектите...

Обявление за продажба на курортно-туристически сгради „Паисий“ 22ЯНУ  О б я в л е н и е „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево, съгласно протокол № 23-2017/06.10.2017 г., т.3.2 и разрешение на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД гр. София, съгласно...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Главан, община Гълъбово 17ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2017 г. по т.3.12, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2018, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти в землището на с. Помощник, община Гълъбово 17ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2017 г. по т.3.14, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2018, при следните условия: Описание на...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Медникарово 16НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО       На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 25-2017/30.10.2017 г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-17-2017, при следните условия: Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Медникарово 10НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 25-2017/30.10.2017 г. по т.3.12, обявява провеждане на търг с рег. № НС-18-2017, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Бели бряг 07НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 25-2017/30.10.2017г. по т.3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-16-2017, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява отдаване под наем на обект 26СЕП МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлен имот, с. Ковачево 01СЕП “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2017/25.08.2017г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Новоселец 01СЕП “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2017/25.08.2017г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-14-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Медникарово 14АВГ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2017/02.08.2017г. по т.3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2017, при следните условия: Описание на обектите и...

Обявление за търг за продажба на автомобил 07АВГ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 14-2017/15.06.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА...

Уведомление за изграждане на тръбни кладенци 27ЮЛИ Уведомление за изграждане на тръбни кладенци В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Бели бряг 13ЮЛИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2017/06.07.2017г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Ковачево 29ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО       На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2017/15.06.2017 г. по т.3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2017, при следните...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Бели бряг 26ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2017/15.06.2017г. по т.3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2017, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за изграждане на тръбни кладенци 11МАЙ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на обект „Изграждане на тръбни...

Обява отдаване под наем на обект 02МАЙ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: Отдаване под наем...

Обява отдаване под наем на обект 05АПР „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА...

Обява за продажба на залежала резервна част 03АПР

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Гледачево 27ФЕВ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2017/10.02.2017г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлен имот, с. Гледачево 27ФЕВ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2017/10.02.2017г. по т.3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-05-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Новоселец 27ФЕВ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2017/10.02.2017г. по т.3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за продажба на автомобил на търг 03ФЕВ „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1. Продажба на лек автомобил, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:Марка и модел:    Ауди...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Главан 25ЯНУ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 01-2017/20.01.2017 г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: Отдаване под наем на части от...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Обручище 10ЯНУ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2016/22.12.2016г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обобщена справка за автопът III-554 05ЯНУ В изпълнение на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево осигурява достъп до одобрената Справка от Министерството на околната среда и водите, включваща...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Мъдрец 19ДЕК “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2016/02.12.2016 г. по т.3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И...

Обява за продажба на автомобил на търг 16ДЕК На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 26-2016/11.11.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1. Продажба...

Обява за Решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка 08ДЕК Обява на решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Ковачево 25НОЕ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.6 и Заповед № РД – 09 – 486/26.09.2016г., обявява провеждане на търг с рег. № НС-20-2016, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Гледачево 23НОЕ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11 и Заповед № РД – 09 – 470/16.09.2016г., обявява провеждане на търг с рег. № НС-18-2016 , при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, гр. Раднево и с. Пет могили 23НОЕ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11 и Заповед № РД – 09 – 470/16.09.2016г., обявява провеждане на търг с рег. № НС-19-2016 , при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА. 1.1....

Обява за отдаване под наем на поземлен имот 18НОЕ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2016/11.11.2016г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-17-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:   1.1 Отдаване под наем на...

Второ обявление за търг 17СЕП ЗАПОВЕД № РД-09-462Раднево 16.09.2016 г. На основание Протокол от 12.09.2016г. във връзка с проведен търг с тайно наддаване с предмет: - „Отдаване под наем на част от поземлен имот 37507.201.374, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Мъдрец 30АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-15-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:   1.1.     ...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Трояново 30АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-14-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена: 1.1.       Отдаване...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Трояново 25АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  Отдаване под наем на част от...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Медникарово 25АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  Отдаване под наем на части от...

Обявление за отдаване под наем на земя за земеделско ползване 24АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  Отдаване под наем на част от...

Обявление за отдаване под наем на имот за земеделско ползване 24АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.10, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена: 1.1.       Отдаване под наем...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 22АВГ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за изграждане на тръбен кладенец  –...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване 22АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена: 1.1.       Отдаване...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване 22АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-08-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  1.1.     ...

Обялвение за отдаване под наем на имот в гр. Стара Загора 05АВГ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 16-2016/07.07.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:          Описание на обекта и начална тръжна...

Обявление за продажба на автомобил на търг 15ЮЛИ На основание Решение на Съвета на Директорите, „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево,  обявява провеждане на търг при следните условия:   Описание на обекта и начална тръжна цена:   1.1. Продажба на лек автомобил, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр....

Обявление за отдаване под наем на помещения за офис, гр. Раднево 08ЮНИ На основание на Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 12-2016/04.05.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:    Описание на обекта и начална тръжна цена: Отдаване под...

Обявление за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда „Баня с назначение“ № 501.368.1 /стоматологичен кабинет/ ведно с оборудване за стоматологичен кабинет 29МАР На основание на Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2016/14.03.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1.         Описание на обекта и начална тръжна цена: 1.1....

Обявление за отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на с. Полски градец и с. Ковачево, община Раднево. 16МАР На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 6-2016/29.02.2016г. по т.3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2016, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА...

Допуснати кандидати за обявено свободно работно място на длъжност "Експерт търговия – електроенергийна борса” при "Мини Марица-изток" ЕАД 12МАР СПИСЪК на кандидатите за обявената свободна длъжност „Експерт търговия – електроенергийна борса” в звено „Пазар на електроенергия” към Електроснабдителен район „Марица-изток” при „Мини Марица-изток” ЕАД, допуснати до писмен изпит по английски...

Обявление за провеждане на търг, за отдаване под наем на обект 04ФЕВ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 1-2016/15.01.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните...

Обява за продажба на апартамент 19ЯНУ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, съгласно Протокол № 31-2015/30.10.2015 г. на Съвета на директорите и разрешение за продажба от Съвета на Директорите на „Български енергиен...

Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на обект за стопанска дейност - клуб ресторант "Феникс", находящ се в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 85 09НОЕ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 31-2015/30.10.2015 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И...

Обявление за отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, с обща площ от 459.696 дка 06НОЕ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 31-2015/30.10.2015г. по т.3.1, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НОВОСЕЛЕЦ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА 19ОКТ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево, от Протокол № 28-2015/05.10.2015 г., обявява провеждане на търг при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1. Отдаване...

Утвърден протокол от работата на комисията по процедура за Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла 29ЮЛИ Протокол от работата на комисията

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КОВАЧЕВА, ОБЩИНА РАДНЕВО, И С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО 28ЮЛИ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2015/18.05.2015 г. по т. 2.10, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНИ ТРЪЖНИ ЦЕНИ: 1.1....

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО 27ЮЛИ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2015/22.06.2015г. по т.3.4, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО 24ЮЛИ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАДГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, от Протокол № 17-2015/22.06.2015 г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

Отдаване под наем на ПИ 14ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2015/22.06.2015 г., обявява провеждане на търг, при следните условия: Описание на обекта и начална тръжна...

Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла 06ЮЛИ О Б Я В Л Е Н И Е „М И Н И М А Р И Ц А - И З Т О К” Е А Д, ГР. РАДНЕВО Обявява процедура за Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла при следните условия: 1. Предмет на поръчката:Предаване срещу заплащане на около 80 т отработени масла, в това число: 13 02 05* -...

01ЯНУ