Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сертификати

Интегрирана система за управление в „Мини Марица-изток” ЕАД

В „Мини Марица-изток” ЕАД през 2006 година започна разработването и внедряването на системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Системата за управление на качеството е сертифицирана за първи път на 31 юли 2007 година, системата за управление на здравето и безопасността при работа – на 13 август 2007 година, а системата за управление на околната среда – на 21 януари 2008 година.

Работата през годините, натрупания опит и добрите практики наложиха трите системи да се интегрират и от април 2009 година влезе в сила Интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в съответствие със стандартите  ISO 9001,  ISO 14001, BS OHSAS 18001. Сертификатите бяха успешно защитени през годините на проведените ресертификационни одити от Органа за сертификация на системи за управление към ТЮФ Рейнланд България ЕООД. Сертификацията е доказателство за успешно положените усилия от страна на ръководството, работниците и служителите на „Мини Марица-изток” ЕАД за повишаване на качеството на предлагания продукт и удовлетворяване на очакванията и нуждите на нашите клиенти. С официалното публикуване на новия стандарт ISO 45001 за здраве и безопасност при работа фирмите имаха тригодишен преходен период до 2021. Според новия стандарт ISO 45001 корпоративното ръководство трябва да поеме отговорността за гарантиране на здравето и безопасността при работа на работниците и служителите.

След проведения външен одит през май 2022 година от ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ защитихме правото да получим сертификати на трите стандарта - по качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа.

Представените в системите за управление процеси обхващат изцяло основния предмет на дейност на „Мини Марица-изток” ЕАД: Добив на лигнитни въглища по открит способ и реализация и пласмент на добитите количества.

Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа е представена чрез Декларация на ръководството, в която е представена Политиката по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа:

„Осигуряване на устойчиво развитие на „Мини Марица-изток" ЕАД на базата на удовлетворяване на изискванията и очакванията на страните, заинтересовани от дейността на дружеството, подобряване на условията за здраве и безопасност при работа и намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда след миннодобивните дейности“.