Енергийна независимост и национална сигурност

 

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец

Публикувано на 01.06.2023

 

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД. Приложено, изпращаме Ви Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна на водовземане от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води ВС „Пробовземна“ в землището на село Трояново, община Раднево, област Стара Загора - ПИ 73225.53.292 ПО КККР, собственост на фирма „Мини Марица-изток“ ЕАД.“  на хартиен и цифров носител.

 

Рудник “Трояново-север” – клон на “Мини Марица изток” ЕАД – със седалище гр. Раднево, обл. Ст. Загора е един от трите открити рудника, с които се разработва Източномаришкото въглищно находище. За стопански цели ще се използва съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води ВС „Пробовземна“ в землището на село Трояново, община Раднево, област Стара Загора - ПИ 73225.53.292 ПО КККР  - Акт за Държавна собственост частна -  №  4125 с вх. рег. № 3823/27.12.2004 г. акт № 154, том VIII, дело 1664/2004 г., собственост на фирма „Мини Марица-изток“ ЕАД., което е включено в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели в БДИБР под номер 35201905676/16.03.2021 г и има издадено Разрешително № 31591555/02.08.2022 г. от „Басейнова Дирекция Източнобеломорски Район”, гр. Пловдив.

Водовземането чрез тръбния кладенец се извършва за други цели и вода за противопожарен резерв.

Променя се единствено разрешения годишен водем обем от 8065 м3/годишно на 16130 m3/годишно, без промяна на разрешения максимален дебит на черпене от 1л/сек.

Във връзка с нуждата от промяна на разрешително по чл.44, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите е необходима оценка на въздействието върху околната среда или  преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

За запознаване с инвестиционното ни предложение, Ви прилагаме Информация за същото на хартиен и електронен носител, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС, както и на официалния сайт на Дружеството: mmi-ead@marica-iztok.com.За запознаване с инвестиционното ни предложение, Ви прилагаме информация за същото, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ