Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Овчарци, община Раднево.

Публикувано на 25.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2017/20.12.2018г. по т. 2.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-04-2018, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

   

              1.1 Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 421,817 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Овчарци, община Раднево.

  Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

  1.2 Начална тръжна цена: 14 850 лева /четиринадесет хиляди осемстотин и петдесет лева/, без включен ДДС. - годишна наемна цена за обявената площ от 421,817 дка.

  1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от 01.10.2017г.

 2. Вид на търга

  Явен търг с тайно наддаване.Открито заседание.

 3. начин на плащане

              Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

 4. размер на депозита

  4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на4 455 лева /четири хиляди четиристотин петдесет и пет лева/, представляваща 30% /тридесет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

  4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на еднократната вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

  4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

   

  „Мини Марица – Изток“ ЕАД

  BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01

  Банка: „Общинска банка” АД

  4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

  4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка 4.4 и се насрочва нов търг.

  1. място, ден и час за провеждане на търга

   

  Търгът ще се проведе на 31.01.2018г. от 13.30 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

  1. Размер на таксата за тръжната документация. ПОДАВАНЕ.
  1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

  2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 31.01.2018г.

  3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 31.01.2018г.

  4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.
  1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 07.02.2018г. от 13.30 часа в Управлението на Дружеството.

    

   1. изисквания към участниците

   8.1. Участниците представят следните документи:

   - Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

   - Подписано заявление по образец;

   - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

   - Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата;

   - Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

   - Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/;

   - Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

   - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

   - Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

   8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

   9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

    

   10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-04-2018

    

   Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.

Схема на обектите