Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на части от поземлен имот, с. Гледачево и с. Ковачево

Публикувано на 06.03.2019

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2019/22.02.2019г. по т. 2.10, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2019, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

   

              1.1 Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 364,739 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево и с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора.

  Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

   

  1.2 Начална тръжна цена: 11 420 лева /единадесет хиляди четиристотин и двадесет лева/, без включен ДДС - годишна наемна цена за обявената площ от 364,739 дка.

   

  1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 4 /четири/ години и шест месеца, считано от 01.04.2019г.

   

 2. Вид на търга

  Явен търг с тайно наддаване.Открито заседание.

   

 3. начин на плащане

  Плащането на наемната цена ще се извършва на две равни вноски, като първата вноска е в 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизането в сила на договора – 15.04.2019г. Следващите вноски са до 30-ти септември в края на текущата стопанска година, и до 30-ти май на следващата стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ. Последната вноска е до 30-ти май 2023г.

   

 4. размер на депозита

   

  4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на1 142 лева /хиляда сто четиридесет и два лева/, представляваща 10% /десет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

   

  4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на последната му вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

   

  4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

   

  „Мини Марица – Изток“ ЕАД

  BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 10191248 01

  Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

  4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

  4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка 4.4 и се насрочва нов търг.

   

  1. място, ден и час за провеждане на търга

   

  Търгът ще се проведе на 20.03.2019г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

   

  1. Размер на таксата за тръжната документация. ПОДАВАНЕ.

   

  1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

  2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 20.03.2019г.

  3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 20.03.2019г.

  4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

    

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

    

  1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 27.03.2019г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

    

    

   1. изисквания към участниците

   8.1. Участниците представят следните документи:

   - Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

   - Подписано заявление по образец;

   - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

   - Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата;

   - Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

   - Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/;

   - Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

   - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

   - Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

    

   8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

    

   9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

    

   Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

    

   10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-01-2019 

   Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.

   Схема на разположение на площи подходящи за земеделска обработка