Енергийна независимост и национална сигурност

 

Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 20 000 000,00 лева (словом: двадесет милиона лева), предназначен за финансиране на текущата дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево, по три обособени позиции

Референтен No: Кредит 2 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.09.2018 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Други