Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 10 000 000,00 лева (словом: десет милиона лева), предназначен за финансиране на текущата дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево

Референтен No: Конкурс за кредит 1 / 2021

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 08.11.2021 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Обява

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка