Енергийна независимост и национална сигурност

 

Засилен вътрешен контрол

Публикувано на 19.09.2011

С решение по т. 3.2 от Протокол №18/25.08.2011 г. на СД на „Мини Mарица-изток” ЕАД, в управлението е създадена Дирекция „Корпоративен контрол”. Към дирекцията ще функционират два отдела:
- Новосформираният отдел „Инспекторат”, контролиращ техническата експлоатация, техническото обслужване и ремонта на машините и съоръженията в Дружеството и
- Съществуващият отдел „Вътрешен финансов контрол”, контролиращ дейността по изпълнение на обществените поръчки, опазване активите на Дружеството, контрол върху изпълнението на бюджетите на управленските и производствени звена, контрол върху паричните потоци, идентификация и минимизиране на рисковете съпътстващи производствената и финансовата дейност на Дружеството.
За Директор на Дирекцията е назначен инж. Ромео Петров.
Дейността на контролната структура ще акцентира върху управленската отговорност на всички нива в Дружеството и доброто финансово управление като основополагащи принципи за постигане целите на „Мини Марица-изток” ЕАД и за управление на средствата по законосъобразен, икономичен и ефективен начин.