Енергийна независимост и национална сигурност

 

Вътрешно-ведомственият финансов контрол спести над един милион лева на „Мини Марица-изток”

Публикувано на 27.04.2010

Отдел ВВФК от неговото създаване преди седем месеца е извършил над 50 проверки по изпълнението на сключени договори и проверки по сигнали на материално-отговорни лица. Проверени са над 2400 фактури ( издадени от контрагенти на дружеството) и над 300  заявки за закупуването на материали, консумативи и резервни части. Икономията за  „Мини Марица изток” - само в парични средства, е в размер на над 1 000 000 лв.

Наложени са дисциплинарни наказания по Кодекса на труда на длъжностни лица: десет със „Забележка”, едно с „Предупреждение за уволнение” и три с „Уволнение”. Четири доклада от проверки са изпратени до Районна прокуратура – Раднево.

В отдела ще бъдат назначени още пет  длъжностни лица- двама финансови контрольори и трима ревизори на материално – отговорни лица. Местата ще бъдат заети от служители на Мини Марица-изток ЕАД чрез вътрешни размествания. Финансовите контрольори ще извършват предварителен контрол за законосъобразност и целесъобразност на провежданите тръжни процедури в „Мини Марица-изток” ЕАД. Ревизорите на материално отговорни лица ще бъдат с изнесени  работни места в клоновете на Дружеството (рудниците „Трояново-1”; „Трояново-север” и „Трояново-3”). Те ще упражняват текущ и последващ контрол върху всички извършени разходи на територията на съответния клон, също така и проверки по получени сигнали.

Тяхна първостепенна задача ще бъде въвеждането на контролни механизми (контроли) по всеки един участък, звено, отдел в рудниците „Трояново-1”, „Трояново-север” и „Трояново-3”. След въвеждането на контролните механизми, отдел ВВФК ще извършва текущ мониторинг относно тяхната ефективност.