Енергийна независимост и национална сигурност

 

Вътрешен одит по стандарта ISO 9001:2000

Публикувано на 03.04.2007

Във връзка с хармонизирането на българската нормативна уредба с европейската, от началото на 2006 година в „Мини Марица изток” ЕАД се разработва и внедрява Система за управление на качеството / СУК /, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Като етап от подготовката на системата за сертификация е провеждането на вътрешен одит.

През ноември 2006 г. бе проведено обучение на служители на „ММИ” ЕАД за вътрешни одитори. През месеците април и май 2007 г. ще се проведе цялостен вътрешен одит на СУК, за да се установяване степента на съответствие на утвърдените документи от системата с критериите от стандарта ISO 9001:2000.

Бе проведена процедура за избор на сертифицираща организация и сключен договор с „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД за сертифициране на системата.