Енергийна независимост и национална сигурност

 

В Мини Марица-изток анализираха производството и работата на тежкото минно оборудване за периода 2000-2006 година

Публикувано на 21.02.2007

На 15 февруари ръководните екипи на рудниците в дружеството анализираха изпълнението на производствената програма по добив на въглища и откривка за периода и изпълнението на добива на въглища по консуматори. Добивът на въглища се движи в границите 21- 24 милиона тона годишно. Реализираният годишен добив от рудник е средно по 7000 тона.

През 2006 година откривката е увеличена с 10 300 хиляди м3 спрямо 2005 г., а за 2007 година е планувано увеличение с 10 000 хиляди м3, спрямо 2006 г. Тенденцията за увеличение на откривката за бъдещи периоди трябва да продължава, поради предстоящото увеличение на годишния добив на въглища / рехабилитация на съществуващите енергогенериращи мощности, строителството на централата на Ей И Ес и инвеститорският интерес за изграждането на нови мощности в района/.

След разкриването на въглищата в „Целика” през 2002 г. са формирани относително равни по дължина фронтове на участъците „Добив” и от там изравняване на добива в трите рудника през последните четири години. За разглеждания период най-голям прием на въглища от консуматорите е реализиран през 2003 г.- 23 300 хиляди тона.

През този период в работата на централите ТЕЦ „Марица-изток 2” и ”Експлоатационна компания Марица-изток 3” се забелязва трайна тенденция за сезонност в натоварването им, която влияе на доставките към”Брикел” и това води до необходимостта и трите рудника да товарят брикетируеми въглища.

Анализирани бяха производството на минна маса, часовата производителност, използваемостта по време, плановите и непредвидените престои. Ще бъдат предприети мерки за оптимизиране на работата на багерите.

Основните изводи са, че при средносрочната перспектива за увеличаване на добива до 35 000 хиляди тона, след 2010 година, ще е необходимо увеличаване на откривката на 120 млн. м3, за увеличаване на производителността и на използването на механизацията се реализира инвестиционна програма за рехабилитация и обновяване на тежкото минно оборудване и транспортните системи.