Енергийна независимост и национална сигурност

 

Уведомление за изграждане на тръбни кладенци

Публикувано на 27.07.2017

Уведомление за изграждане на тръбни кладенци

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на обект „Изграждане на тръбни кладенци  – ВП-1/17 и ВП-2/17" на територията на Вътрешно насипище на рудник „Трояново -Север” в имот с номер 000305, в землището на с.Овчарци, с ЕКАТТЕ 53268, общ.Раднево, обл.Ст.Загора. “.
Изграждането на тръбените кладенеци се извършва с цел отводняване за поддържане на безопасен за минните работи напор на водите от подвъглищния (миоценски) водоносен хоризонт. Освен с цел отводняване, изчерпваните води ще се ползват и за противопожарен резерв на ППО на рудник „Трояново-1” и рудник „Трояново- Север”. Във връзка с нуждата от  издаване на разрешително по чл.44, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите е необходима оценка на въздействието върху околната среда или  преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
За запознаване с инвестиционното ни предложение, Ви прилагаме информация за същото, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС.

Уведомление за изграждане на тръбни кладенци