Енергийна независимост и национална сигурност

 

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец

Публикувано на 06.01.2021

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД: „Водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води “ВС РТНК- 2” в имот с идентификатор 53268.10.14, предишен идентификатор 53268.10.7 по КККР и с номер по предходен план 000305 ПО КВС, собственост на фирма „Мини Марица - изток“ ЕАД в землището на с. Овчарци с ЕКАТТЕ 53268, община Раднево, област Стара Загора.

Водата от тръбения кладенец ще се използва за отводняване (чл.2-ал.3) с цел поддържане на безопасен за минните работи напор на водите от миоценския (подвъглищен водоносен хоризонт).

Във връзка с нуждата от издаване на разрешително по чл.44, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите е необходима оценка на въздействието върху околната среда или  преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

За запознаване с инвестиционното ни предложение, Ви прилагаме информация за същото, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС.