Енергийна независимост и национална сигурност

 

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец

Публикувано на 22.07.2020

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец –  ВС-1/20 в имот с идентификационен номер 37507.45.53 в землището на с. Ковачево с ЕКАТТЕ 37507, община Раднево, област Стара Загора“. Изграждането на такъв тръбен кладенец се извършва с цел отводняване, осигуряване вода за противопожарен резерв на ППО и вода с цел саниране на работни помещения на участък „РТНК-3“ при рудник „Трояново-1“ (други цели).

Във връзка с нуждата от издаване на разрешително по чл.44, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите е необходимо преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на заявеното от нас инвестиционно предложение.

За запознаване с инвестиционното ни предложение, Ви прилагаме информация за същото и информация за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно приложение №2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.