Енергийна независимост и национална сигурност

 

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец

Публикувано на 09.04.2020

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец –  ВС-1/20 в имот с идентификационен номер 37507.45.53 в землището на с. Ковачево с ЕКАТТЕ 37507, община Раднево, област Стара Загора“. Изграждането на такъв тръбен кладенец се извършва с цел отводняване, осигуряване вода за противопожарен резерв на ППО и вода с цел саниране на работни помещения на участък „РТНК-3“ при рудник „Трояново-1“ (други цели).

Във връзка с нуждата от издаване на разрешително по чл.44, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите е необходима оценка на въздействието върху околната среда или  преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

За запознаване с инвестиционното ни предложение, Ви прилагаме информация за същото, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС.