Енергийна независимост и национална сигурност

 

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец

Публикувано на 22.08.2016

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за изграждане на тръбен кладенец  – ВП-1/16 на територията на Вътрешно насипище на рудник „Трояново -1” в имот с номер 101007, в землището на с. Трояново, с ЕКАТТЕ 73225, общ.Раднево, обл. Ст.Загора. Тръбният кладенец ще се изгради на територията навътрешно насипище на рудник „Трояново -1”  вземлището на с. Трояново, общ. Раднево, обл. Стара Загора.