Енергийна независимост и национална сигурност

 

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец

Публикувано на 04.07.2023

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД. Приложено, изпращаме Ви Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна на водовземане от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води ВС „Пробовземна“ в землището на село Трояново, община Раднево, област Стара Загора  - ПИ 73225.101.348 ПО КККР, собственост на фирма „Мини Марица-изток“ ЕАД.“на хартиен и цифров носител.

 Рудник “Трояново-1” – клон на “Мини Марица изток” – ЕАД – със седалище гр. Раднево, обл. Ст. Загора е един от трите открити рудника, с които се разработва Източномаришкото въглищно находище. За стопански цели се използва съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води ВС-2/99 „у-к Ел депо“ в землището на село Трояново, община Раднево, област Стара Загора  - ПИ 73225.101.348 ПО КККР , собственост на фирма „Мини Марица-изток“ ЕАД - Нотариален АКТ №101, том X, рег. № 8636, дело № 1010/2006г.

 Водовземното съоръжение за добив на подземни води ВС-2/99 „у-к Ел депо“ е изградено през 1999 г.и има Разрешително № 31591009/17.03.2016г. и Решение за продължаване срока на действие на същото № РР-4857/22.12.2022г.  от „Басейнова Дирекция Източнобеломорски Район”, гр. Пловдив.

Водовземането чрез тръбния кладенец се извършва за други цели и вода за противопожарен резерв. Променя се единствено разрешения годишен водем обем от 19955,00 м3/годишно на 29200 m3/годишно, без промяна на разрешения максимален дебит на черпене от 1,5 л/сек.

Във връзка с нуждата от промяна на разрешително по чл.44, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите е необходима оценка на въздействието върху околната среда или  преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

За запознаване с инвестиционното ни предложение, Ви прилагаме Информация за същото на хартиен и електронен носител, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС, както и на официалния сайт на Дружеството: mmi-ead@marica-iztok.com. За запознаване с инвестиционното ни предложение, Ви прилагаме информация за същото, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС.

Документация за инвестиционното ни предложение, изтегли тук.