Енергийна независимост и национална сигурност

 

Успешно начало за вътрешноведомствения финансов контрол в „Мини Марица-изток”

Публикувано на 30.10.2009

Вътрешноведомственият финансов контрол е отдел, създаден в началото на септември, с доклад до Съвета на директорите от изпълнителния директор Тодор Тодоров, на основание на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обнародван през юни 2006 година).

Превантивният и текущият контрол, делегирани на отдела, прякото му подчинение на изпълнителния директор на дружеството, както и санкциониращите му функции са важни за финансовото здраве на корпоративни структури от ранга на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Изготвен беше Правилник за работата на отдела. До края на октомври дейността на вътрешноведомствения финансов контрол обхвана работата на дирекциите „Маркетинг” и „Инвестиционна”. От началото на ноември ще бъде обхваната и дейността на всички отдели, пряко подчинени на изпълнителния директор.

Като част от политиката на мениджмънта за прилагане на оздравителни мерки за възвръщане и гарантиране на стабилността на дружеството новият отдел се доказа успешно в първите месеци от реализацията си. Извършени са над 30 проверки, касаещи финансовата дисциплина. Контролните органи са сезирани от изпълнителния директор.