Енергийна независимост и национална сигурност

 

ТЮФ проведе редовния си надзорен одит в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 13.07.2020

Сертифициращият орган „ТЮФ Рейнланд- България“ ЕООД проведе редовния си надзорен одит на Интегрираната система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда в поделенията на „Мини Марица-изток” ЕАД.

 

Одиторите не са констатирали несъответствия и ще препоръчат продължаване на сертификата. След като са разгледали заповедите на изпълнителния директор и протоколите от Извънредния оперативен щаб за недопускане разпространението на пандемията от COVID 19 на територията на дружеството, те са изразили задоволство от предприетите мерки.

 

Съобразявайки се с мерките тази година надзорният одит се проведе нетрадиционно в Информационния център в управлението на Дружеството. Там предварително бяха събрани всички необходими документи, които се допълваха с поисканите допълнително по време на прегледа им.

 

Функционирането на системите за управление беше проверено извадково. Прегледаните документи бяха в съответствие с изискванията на стандартите и регламентите в документацията на системите за управление. Освен това бяха взети предвид и особеностите на процесите в организацията и изискванията на приложимите законови и регулаторни изисквания. Това беше извършено чрез провеждане на разговори и преглед на съответните документи и записи. Констатациите от одита и възможностите за подобряване са посочени в т. 4 надокладите.

 

„Мини Марица-изток“ ЕАД е внедрила и прилага ефикасна система за управление за постигане на нейната политика и цели. Съгласно целите на одита екипът за одит потвърждава, че системите за управление на организацията изпълнява изискванията на стандартите, адекватно се прилага и поддържа.

Докладите от проведения надзорен одит на системата за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007 и системите за управление на качеството - БДС EN ISO 9001:2015 и на околната среда - БДС EN ISO 14001:2015, са публикувани на корпоративния портал на дружеството.