Енергийна независимост и национална сигурност

 

Среща на високо равнище в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 10.03.2010

На 10 март по инициатива на ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД на територията на дружеството се проведе разширено работно съвещание на тема „Водоотлива на левите и десни притоци на река Овчарица”.

В срещата участваха директори на дирекции в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в Българския енергиен холдинг, кметове и областни ръководства от региона, представители на ТЕЦ „Марица-изток 2”.

Поводът за съвещанието са влошените климатични условия  от началото на годината, падналите обилни дъждове и снеговалежи, и очакваното пролетно снеготопене. Комплексът от всички тези фактори създава рискова ситуация за нивата на язовирите „Богданово”, „Ковачево”, „Овчарица” и „Пет могили”.

Участниците в срещата оцениха високо предварителната работа, извършена от работната група, ръководена от инж. Стамен Ведричков, заместник изпълнителен директор на мините. Открито бяха поставени сериозните проблеми, свързани с текущите недостатъци на хидротехническите съоръжения и взаимоотношенията с концесионерите на язовирите. „Мини Марица-изток” и ТЕЦ „Марица-изток 2”са част от системата на националната сигурност, ето защо приоритетно трябва да бъдат решавани проблемите по поддържането на язовирите и каналите в района. Противното е заплаха за националната сигурност и ще рефлектира върху републиканския енергиен баланс – заявиха експертите.

В своите заключителни думи Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” Тодор Тодоров отбеляза, че освен добри анализи, ситуацията изисква конструкция и решения. А осъществяването им ще бъде резултат от добро финансиране, в което се очаква да се включат всички заинтересовани и отговорни институции.

Участниците в съвещанието се обединиха около идеята за цялостна преработка и актуализиране на аварийните планове.