Енергийна независимост и национална сигурност

 

След края на деветте месеца на годината „Мини Марица-изток” ЕАД постепенно променя макрорамката си

Публикувано на 02.10.2009

През месец септември се пречупва тенденцията на натрупване на загуби с цел постигане на положителен резултат до края на годината. Икономическият модел за развитие на дружеството вече е пазарно ориентиран. Постепенно се натрупва финансов ресурс необходим за нормалното функциониране на дружеството. При заложена ежемесечна загуба от 5,7 милиона лева, в следствие на заварения модел на управление на разходите, актуализацията на бизнес плана води до намаляване на загубата за месец август, в следствие систематичното намаляване на разходите.

Със 150 хиляди тона бяха намалени заявките за въглища от консуматорите през месец август в сравнение с месец юли, в следствие на това приходите на дружеството намаляха с 2,5 милиона лева. Въпреки това трудовите възнаграждения за 7500 души в дружеството се изплащат ритмично. Внасят се всички законоустановени данъчни задължения, всички кредити се обслужват регулярно.

Консумацията на въглища, добивани от ММИ, през август 2009 година за последните три години е на най-ниско ниво. През август 2007 година консумацията на въглища е над 2 милиона тона, през 2008 година е 1 874 000 тона, през месец юли на 2009 година 1 693 000, а през месец август 1 540 000 тона.

При приходи от 33 милиона 172 хиляди лева за август 2008 година загубата е в размер на 1 348 000 лева. През август 2009  при приходи от 27 332 000 лева загубата е в размер на 2 037 000 лева, което е намаление с 1 127 000 лева в сравнение с предходния месец юли.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Актуализиран е бизнес планът за 2009 г. с действащите пазарни условия като са намалени разходите с 55 милиона лева с цел постигане на положителен  финансов резултат до края на годината.
Прилага се план за свиване на разходите:
-прекратени са стартирани процедури и конкурси по оферти на стойност 7 млн. 603 хиляди лева
-отпаднали от плана за провеждане на процедури и конкурси за 2009 г.са поръчки на стойност 4 млн. и половина
-прекратено е изпълнението на сключени договори  на стойност 16 млн.662 хил. лева
-редуцирани са обемите по изпълнението на договори за 3 569 хиляди лева
- над 4 милиона лева са намалени разходите в  сравнение месец седми.