Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сключен е договор с МТСП по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“

Публикувано на 29.01.2020

„Мини Марица-изток“ ЕАД  подписа с Министерство на труда и социалната политика/МТСП/ Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура № BG05M9OP001-1.057 „Умения“. Проектът включва обучението на 310 работника на дружеството, от които 160 души по професия „Заварчик“ и 150 души по професия „Водач на МПС за обществен превоз“. Стойността на обучението  възлиза на 124 000 лв.. За финансирането на проекта „Мини Марица-изток“ ЕАД  ще получи безвъзмездна помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 в размер на 50%  от  тази сума. Обучаваните отговарят на определени условия за възраст и образователен ценз, според параметрите на проекта.

Предстоят процедури по обществени поръчки за публично състезание за избор на обучаващи организации по съответните професии. Договорът ще бъде с продължителност 18 месеца, след сключването на договорите с обучаващите.Проектното предложение е разработено по инициатива и с координацията на звено „Управление на проекти с европейско финансиране“ към отдел „Инвестиции“ в Управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД , с участието и сътрудничеството на „Център за професионално обучение“ към отдел „Човешки ресурси“ и звено „Автотранспорт“ към отдел „Административен“.