Енергийна независимост и национална сигурност

 

Системата SAP R/3 работи за Мини Марица изток

Публикувано на 21.11.2006

Сименс Бизнес Сървисис завърши внедряването на инсталация SAP R/3 в "Мини Марица-изток" ЕАД. На два етапа в продължение на три години се изгражда система SAP R/3 в процес на реорганизация и преструктуриране на дружеството. Целта на проекта е интегрирането на финансовите и логистични процеси в единна информационна система за съхранението на всички видове основни данни за материали, оборудване, активи и т.н. С въвеждането й информационните потоци стават бързи, сигурни и ефективни, бизнес процесите се унифицират и оптимизират.

На първия етап от изпълнението на проекта SAP R/3 модулите Финансово счетоводство, Дълготрайни активи, Контролинг и Управление на материалите са внедрени последователно в управлението на Мини Марица-изток ЕАД, в предприятията МТС и Инвестиционна дейност, рудниците „Трояново 1”, Трояново-север” и „Трояново-3”. На втория етап са внедрени и модулите Поддръжка и ремонти и Управление на инвестициите.

SAP R/3 обхваща и интегрира всички логистични и финансови дейности и функции в централата на дружеството и в неговите поделения и създава възможност за тяхното ефективно управление. Използва се единна база данни и информацията за всички процеси в компанията се обменя в реално време. Осигурена е възможност за управление на критичните показатели за отделните поделения. Приложението на софтуера е всеобхватно. Системата е гъвкава и отворена с възможност за непрекъснато въвеждане и използване на нови функционалности. Постоянните пазарни промени и повишените изисквания за прозрачност и точност на информацията от страна на ръководството на Мини Марица-изток и държавните институции налагат непрекъснато усъвършенстване на информационната система SAP R/3.

За първи път се отчита деветмесечие по системата SAP R/3 и анализът показва, че тя покрива изискванията на дружеството и се счита за успешно въведана в експлоатация. Разработва се въвеждането на нови модули –Управление на паричните потоци, Превантивна поддръжка и Управление на разходите за транспортни средства.