Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сформирана е работна група за подготовка на конкурсната процедура за нова ТЕЦ в Марица изток

Публикувано на 27.09.2007

На 26 .09.2007 г.  със Заповед на Изпълнителния директор е назначена работна група, която в тримесечен срок да подготви конкурсна процедура и критерии за определяне на инвеститор за изграждане на нова топлоелектрическа централа на територията на“Марица Изток”. Процедурата за избор и критериите ще се представят за утвърждаване на министъра на икономиката и енергетиката. Ръководител на групата е Кирил Цочев – енергетик, независим експерт.
Заповедта е издадена  на основание Решение № 434  от 22. 06. 2007 г. на Министерски съвет на Република България .
При определяне на критериите към кандидат - инвеститорите ще бъдат спазвани следните условия:

- Мощност на централата не по – малко от 600 MW;

- Прилагане на най-добрите производствени практики, свързани с постигането на висока ефективност на централата,  при спазване екологичните изисквания на Европейския съюз;

- Внедряване на нови екологосъобразни въглищни технологии, съобразени с приоритетите на Европейския съюз за постигане на устойчиво развитие при опазване на околната среда.

Комисията е в състав:

Ръководител на Работната група:
Кирил Цочев – Енергетик, независим експерт

Членове:
1. Иван Сачков – Държавен експерт в отдел „Проекти”, Дирекция „Енергийни пазари и преструктуриране” при Министерството на икономиката и енергетиката
2. Ива Петрова – Държавен експерт в отдел „Проекти”, Дирекция „Енергийни пазари и преструктуриране” при Министерството на икономиката и енергетиката
3. Ина Лазарова – Държавен експерт в отдел „Европейска интеграция в енергетиката”, Дирекция „Европейска интеграция” при Министерството на икономиката и енергетиката
4. Димитър Петров Гривеков – Член на ДКВЕР
5. Стефан Янакиев Герчев – Държавен експерт в Дирекция „Електротехника” при ДКЕВР
6. Кирил Стефанов Иванов – Държавен експерт в Дирекция „Правна” при ДКЕВР
7. Божидар Павлов – Заместник директор ЦДУ при ЕСО ЕАД - София
8. Георги Стоилов – Ръководител отдел „Енергийни режими”, ЦДУ при ЕСО ЕАД - София
9. Иванка Диловска – икономист, независим експерт
10. Койо Демерджиев – инженер топлотехник, независим експерт
11. Никита Набатов – Експерт по капитално строителство, независим експерт
12. Димитър Петров Попов – Доктор по международно право, независим експерт
13. Живко Кавалов – технолог, ръководител на екипа на „Мини Марица-изток” ЕАД
14. Стефан Желев – юрист, ръководител „Правна служба” при „Мини Марица-изток” ЕАД
15. Стелиан Коев – икономист, Главен счетоводител на „Мини Марица-изток” ЕАД