Енергийна независимост и национална сигурност

 

Съобщение

Публикувано на 09.06.2014

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за “Изработване на ПУП – Парцеларен план за изместване на трасето на Ел. провод 110kV “Венера” – етап II изместване – втори вариант, първи етап” в землищата на с. Рисиманово и с. Бели бряг, община Раднево, област Стара Загора.

При проявен интерес от страна на жителите, същите могат да се запознаят с намерението на Дружеството от предоставената Информация за инвестиционното предложение, предоставено в община Раднево и селата Рисиманово и Бели бряг, или в „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево.