Енергийна независимост и национална сигурност

 

Роторен багер RS-4000 заработи в “Мини Марица-изток”

Публикувано на 22.08.2006

На 18 август 2006 г. в рудник “Трояново-1” на “Мини Марица-Изток” ЕАД бе официално пуснат в експлоатация четвъртия в света роторен багер RS-4000 в присъствието на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, областния управител на Стара Загора, гости от Германия, много официални лица, ръководството и служители на дружеството.

Новият багер RS 4000 е доставен от немската фирма ТАКРАФ за специфичната работа със земни маси с твърди включения. Теоретичната производи-телност на RS-4000 е 6900 кубични метра на час. Експлоатационното му тегло е над 5000 тона. Роторното колело на багера е безсекционно с диаметър на режещата повърхност около 16 метра, с 16 кофи. Носещата конструкция е с 4 въртящи механизма, с 384 зъба. Общата височина на багера е около 52 метра или приблизително височината на 20-етажна сграда, заедно с ремонтния кран. Дължината на роторната стрела, измерена от центъра на багера до центъра на роторното колело, е 42 метра.

През 1998 година е сключен договор за техническа помощ с МАНТАКРАФ, германска фирма за минно оборудване. Всички монтажни работи по уникалното съоръжение са изпълнени за седем години от “Минстрой Марица-изток”. Извършена е пълна модернизация на системите за управление с техника от най-ново поколение. Приблизителната стойност на инвестицията в RS-4000 е в размер на около 24 милиона лева.

На 8 май в “Мини Марица-Изток” ЕАД бе даден старт на уникална по същността си операция - преместването на насипообразовател от типа АS-12 500 на разстояние 16 км от насипище Староселец в посока Обединени северни насипища. Над 20 000 т метални конструкции бяха задвижени на новите им места и над 22 км гумено-транспортни ленти ще бъдат пуснати в експлоатация. Преместването се налага от цялостното развитие на минните работи в комплекса “Марица изток”. Трите рудника “Трояново-1”, “Трояново-3” и “Трояново-север” се движат в съответствие с потребностите на топлоцентралите от комплекса “Марица изток”. Изместването на АS-12 500 към Обединени северни насипища, се налага поради изчерпване на обемите, които има насипище Староселец. На новата позиция се открива хоризонт за работа през следващите 15-20 години.

Обединените северни насипища ще се надграждат, за да отпадне необ-ходимостта от отчуждаването на нови терени. В същото време с изместването се открива фронт за рекултивация на вече нарушени площи. Техническата рекултивация ще бъде извършена по експлоатационен път с минимални разходи. Поради скъсяване на транспортното разстояние се понижават инвестицион-ните и експлоатационните разходи.

Оптимизирането на миннодобивната дейност и отчуждаването на по-малко земеделски земи са двете цели, които се постигат с изместването на гумено-лентовата система (ГТЛ) 2 250 мм. Идеята възниква през 1986 година, а през 2000-та /в резултат на намаления добив на въглища/ ръководството на дружеството възлага на Минпроект разработката “Икономически и ефективен добив в рудниците на Марица-изток”. Едно от предложените решения, заедно със заменянето на жп транспорта с лентов, е изместването на ГТЛ 2250 мм №2. Реализицията на уникалната операция стартира през 2004 година.

По неокончателни изчисления операцията по преместването ще струва 53 млн. лв., вложени за последните няколко години. До 15 август, когато приключи преместването, са инвестирани около 17 млн. лв. от инвестиционната програма за 2006 г.

Целта на ръководния екип на “Мини Марица-изток” ЕАД в дългосрочен план е да избегне дисбаланс в развитието на рудници и централи. Когато топлоцентралите от комплекса са рехабилитирани и готови за работа на пълна мощност, когато бъдат изградени новите мощности на площадката на ТЕЦ “Марица изток 1”, както и когато бъде реализиран проектът на ЕНЕЛ за изграждане на допълнителни мощности на площадката на ТЕЦ “Марица изток 3”, “Мини Марица-изток” ЕАД да бъдат подготвени и да отговорят на новите изисквания за повишен добив на въглища.