Енергийна независимост и национална сигурност

 

Резултати от проведеното самооценяване за качеството за 2017 г.

Публикувано на 25.01.2018

За 2017 година резултата от самооценяването е общ брой точки - 86,55, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в ЦПО „Марица – изток”, като ДОБРО, т.е постигнато трето ниво от възможните четири.

За 2018 година комисията по осигуряване на качеството разработи годишния план-график, съдържащ дейностите по самооценяването, анализира резултатите от доклада за 2017 година и предложи приоритети в работата на ЦПО да бъдат:

  • Усъвършенстване на административното обслужване в посока по-голяма коректност и вежливост от страна на експертите;
  • Проучване на изискванията и процедурите  за предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 г.
  • Работа в посока повишаване дела на преподавателите, които имат достатъчни умения при планиране на учебната си дейност, които проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си, за да отговарят на нуждите на отделни курсисти или група от тях.
  • Необходимо е усъвършенстване на техниките на оценяване;
  • Критериите за оценяване са точно и ясно формулирани, но е желателно по-голям процент от  преподаватели да разбират необходимостта от това и да запознават курсистите с тях.
  • По-дейно участие на ЦПО в разработване и класиране в проекти с европейско и международно финансиране.
  • Да се повиши относителният дял на реализираните на пазара на труда лица.
  • Да се повиши степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.