Енергийна независимост и национална сигурност

 

Резултати от проведеното самооценяване по качеството за 2018г.

Публикувано на 18.04.2019

За 2018 година резултата от самооценяването е общ брой точки - 81,20, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от възможните четири.

За 2019 година комисията по осигуряване на качеството разработи годишния план-график съдържащ дейностите по самооценяването, анализира резултатите от доклада за 2018 година и предложи приоритети в работата на ЦПО да бъдат:

  • Работа в посока привличане и приобщаване на уязвимите групи до предлаганото професионално обучение в ЦПО;
  • Работа в посока осигуряване и привличане на лица, преждевременно напуснали образователната система до предлаганото професионално обучение от ЦПО;
  • Осигуряване на напълно достъпна архитектурна  - обособени рампи към входовете, адаптирано санитарно помищение за специални потребности на ползващите ги, асансьори и др.;
  • Представяне на възможност на професионално обучение във всички форми на обучение, включително обучение чрез работа;
  • Увеличаване на относителния дял на курсистите от уязвимите групи  спряма общият брой обучавани.
  • Проучване на изискванията и процедурите  за предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 г.
  • По-дейно участие на ЦПО в разработване и класиране в проекти с европейско и международно финансиране.
  • Работа в посока повишаване на степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.