Енергийна независимост и национална сигурност

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2023 г.

Публикувано на 09.02.2024

Качеството на професионалното обучение е съвкупност от характеристики, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността, и на обществото. В Центъра за професионално обучение качеството се осигурява чрез управление на процеса на развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата.

За 2023 година резултата от проведеното самооценяване е общ брой точки - 80,50от максимално възможни 100, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е постигнато трето ниво от възможни четири.

Постигнатите добри резултати се дължат и на факта, че ЦПО освен дейността, която изпълнява за повишаване на квалификацията и преквалификацията на персонала и външните лица, координира, участва и организира дейностите, свързани с взаимодействие с професионалните гимназии и висшите учебни заведения.

В началото на 2023 година поставихме, а през годината изпълнихме целите за качествено и ефективно обучение, както следва:

Основни цели:

 • Оценка на качеството на провежданото в ЦПО професионално обучение, съгласно утвърдени със Заповед № 08-67/14.09.2018 г. на Председателя на НАПОО и разработени на основание чл.42, т.12 във връзка с чл.22, ал.8 от ЗПОО индикатори за предоставяне на годишна информация за качеството на професионалното обучение в ЦПО.
 • Идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение;
 • Предприемане на коригиращи мерки и действия за подобряване на областите, които се нуждаят от подобрение;
 • Постигане на качество на професионалното обучение, което да отговаря на: действащите държавни образователни стандарти; нормативната уредба в професионалното образование и обучение; съвременните изисквания за професионално обучение съобразно изискванията на пазара на труда.
 • Поддържане на система за осигуряване на качеството на обучение, която да гарантира изпълнението на поставените цели и да осигурява системно оценяване на качеството на обучение, и мерки за подобряването му.

Специфични цели:

 • Очертаване на проблемните области и рискове, за които биха могли да се приложат превантивни мерки за подобряване на състоянието;
 • Откриване и прилагане на добри практики за провеждане на професионално обучение;
 • Насърчаване на работата със заинтересовани страни;
 • Подобряване на сътрудничеството със социалните партньори на местно и регионално ниво (представители на работодателите, и представителите на работниците и служителите) при участието в провежданите изпити за придобиване на професионална квалификация, както и за осигуряване на работни места в реална работна среда за провеждане на практическо обучение на курсистите;
 • Поддържане традициите на ЦПОи авторитета му на престижен, уважаван и съвременен обучителен център;
 • Осигуряване на условия за непрекъснато повишаване на професионалното равнище на лекторския състав;

За 2024 година комисията по осигуряване на качеството разработи годишния план-график съдържащ дейностите по самооценяването, анализира резултатите от доклада за 2023 година и предложи приоритет в работата на ЦПО да бъде:

Поддържане и повишаване нивото на качество на предлаганото професионално обучение в ЦПО.

Във връзка с изпълнение на поставената цел, дейностите нуждаещи се от подобрение и коригиращи мерки, са следните:

 1. Работа в посока на привличане и приобщаване на уязвимите групи до предлаганото професионално обучение в ЦПО;
 2. Работа в посока осигуряване и привличане на лица, преждевременно напуснали образователната система до предлаганото професионално обучение от ЦПО;
 3. Осигуряване на напълно достъпна архитектурна среда - обособени рампи към входовете, адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги, асансьори и др.;
 4. Представяне на възможност на професионално обучение във всички форми на обучение, включително обучение чрез работа;
 5. Увеличаване на относителния дял на курсистите от уязвимите групи спрямо общия брой обучавани;
 6. Проучване на изискванията и процедурите за предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 год.;
 7. По-дейно участие на ЦПО в разработване и класиране в проекти с европейско и международно финансиране;
 8. Повишаване на степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

            Проведената самооценка и извършен анализ на резултатите дават основание да бъдат направени следните изводи:

            Центърът за професионално обучение се доказва, със своето високо качество и гъвкавост на предлаганото професионално обучение чрез съчетаване на съвременните образователни политики, държавни стандарти и съществуващите традиции.

            Създадена е положителна среда за взаимодействие между курсисти, преподаватели и експерти. Притежаваната добра материално-техническа база и високо квалифициран персонал са добра предпоставка за провеждане на качествено професионално обучение. Връзката със социалните партньори и удовлетвореността на работодателите са доказателство за това.

Прилагаме успешно виртуална платформа за обучение по теория и за актуализиране и надграждане на знания.

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството, включително и механизъм за вътрешен мониторинг и контрол, които функционират ефективно - отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи, и се формулират предложения до ръководството на ЦПО за повишаване на качеството.