Енергийна независимост и национална сигурност

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2022 г.

Публикувано на 09.02.2023

За 2022 година резултата от проведеното самооценяване е общ брой точки - 81,50от максимално възможни 100, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от възможни четири. През отчетната година общият брой точки е по-голям от броят точки за предходната 2021 г., което се дължи на подобряване на резултатите от областите „Достъп до професионално обучение“ и „Реализация на лицата, придобили професионална квалификация“.

Качеството на професионалното обучение е съвкупност от характеристики, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността, и на обществото. В Центъра за професионално обучение те се осигурява чрез управление на процеса на развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата.

Резултатите, постигнати от квалификационната дейност са добри, защото заедно с провеждането на професионално обучение, ЦПО координира, участва и организира дейностите, свързани с професионалните гимназии и висшите учебни заведения.

В началото на 2022 година поставихме, а през годината изпълнихме целите за качествено и ефективно обучение, както следва:

 • Качествен анализ на проведеното обучение през предходната година, в резултат на който индентифицирахме областите, които се нуждаят от подобрение и предприемане на коригиращи действия;

 • Постигане на качество на професионалното обучение, което да отговаря на: действащите държавни образователни стандарти; нормативната уредба в професионалното образование и обучение; съвременните изисквания за професионално обучение съобразно изискванията на пазара на труда.

 • Поддържане на системата за осигуряване на качеството на обучение, която да гарантира изпълнението на поставените цели и да осигурява системно оценяване на качеството на обучение, и мерки за подобряването му.

  Приоритетите, които си поставихме в началото на 2022 г. , бяха водещи за поддържане и повишаване на качеството на предлаганото професионално обучение в ЦПО, а именно:

  1. Осигуряваме качество на обучението в съответствие с държавните образователни стандарти по професиите, по които се осъществява обучение;

  2. Непрекъснато подобряваме равнището, вида, формата и качеството на предлаганото обучение, съгласно притежаваната лицензия;

  3. През 2021 год. въведохме, а през 2022 год. продължихме да използваме виртуална платформа за теоретично обучение на курсити, защото епидемиологичната обстановка, ни постави в нови условия на обучение и труд, в които проявяваме гъвкавост и адаптивност;

  4. Мотивираме лекторите и наставниците за професионално развитие и максимално използване на потенциала им за усъвършенстване на обучителния процес;

  5. Толерираме приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри практики;

  6. Прилагаме принципите на прозрачност и диалог със социалните партньори.

   

   

   

   

  За 2023 година комисията по осигуряване на качеството разработи годишния план-график съдържащ дейностите по самооценяването, анализира резултатите от доклада за 2022 година и предложи приоритет в работата на ЦПО да бъде:

  Поддържане и повишаване нивото на качество на предлаганото професионално обучение в ЦПО.

  Във връзка с изпълнение на поставената цел, дейностите нуждаещи се от подобрение и коригиращи мерки, са следните:

 1. Работа в посока на привличане и приобщаване на уязвимите групи до предлаганото професионално обучение в ЦПО;
 2. Работа в посока осигуряване и привличане на лица, преждевременно напуснали образователната система до предлаганото професионално обучение от ЦПО;
 3. Осигуряване на напълно достъпна архитектурна - обособени рампи към входовете, адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги, асансьори и др.;
 4. Представяне на възможност на професионално обучение във всички форми на обучение, включително обучение чрез работа;
 5. Увеличаване на относителния дял на курсистите от уязвимите групи спрямо общия брой обучавани.
 6. Проучване на изискванията и процедурите за предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 г.
 7. По-дейно участие на ЦПО в разработване и класиране в проекти с европейско и международно финансиране.
 8. Повишаване на степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

 

            Проведената самооценка и извършен анализ на резултатите дават основание да бъдат направени следните изводи:

            Центърът за професионално обучение се доказва, със своето високо качество и гъвкавост на предлаганото професионално обучение чрез съчетаване на съвременните образователни политики, държавни стандарти и съществуващите традиции.

            Създадена е положителна среда за взаимодействие между курсисти, преподаватели и експерти. Притежаваната добра материално-техническа база и високо квалифициран персонал са добра предпоставка за провеждане на качествено професионално обучение. Връзката със социалните партньори и удовлетвореността на работодателите са доказателство за това.

Прилагаме успешно виртуална платформа за обучение в условия на епидемиологична обстановка в страната.

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството, включително и механизъм за вътрешен мониторинг и контрол, които функционират ефективно - отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи, и се формулират предложения до ръководството на ЦПО за повишаване на качеството.