Енергийна независимост и национална сигурност

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2019 г.

Публикувано на 11.03.2020

 

За 2019 година резултата от проведеното самооценяване е общ брой точки - 81,37, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от възможните четири.

Качеството на професионалното обучение е съвкупност от характеристики, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността, и на обществото. В Центъра за професионално обучение те се осигурява чрез управление на процеса на развитие на центъра, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата.

Резултатите, постигнати от квалификационната дейност са повече от добри, защото ЦПО не само осъществява професионално обучение, а и координира, участва и организира дейностите, свързани с професионалните гимназии и висшите учебни заведения. Изпълнихме всички дейности по приоритетите, които си поставихме в началото на 2019 г. , а именно:

1. Осигуряваме качество на обучението в съответствие с държавните образователни изисквания по професиите, по които се осъществява обучение;

2. Непрекъснато подобряваме равнището, вида, формата и качеството на предлаганото обучение, съгласно притежаваната лицензия;

3. Мотивираме лекторите и наставниците за професионално развитие и максимално използване на потенциала им за усъвършенстване на обучителния процес;

4. Толерираме приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри практики;

5. Прилагаме принципите на прозрачност и диалог със социалните партньори.

За 2020 година комисията по осигуряване на качеството разработи годишния план-график съдържащ дейностите по самооценяването, анализира резултатите от доклада за 2019 година и предложи приоритет в работата на ЦПО да бъде:

Поддържане и повишаване нивото на качество на предлаганото професионално обучение в ЦПО

Във връзка с изпълнение на поставената цел, дейностите нуждаещи се от подобрение и коригиращи мерки, са следните:

 • Работа в посока на привличане и приобщаване на уязвимите групи до предлаганото професионално обучение в ЦПО;
 • Работа в посока осигуряване и привличане на лица, преждевременно напуснали образователната система до предлаганото професионално обучение от ЦПО;
 • Осигуряване на напълно достъпна архитектурна - обособени рампи към входовете, адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги, асансьори и др.;
 • Представяне на възможност на професионално обучение във всички форми на обучение, включително обучение чрез работа;
 • Увеличаване на относителния дял на курсистите от уязвимите групи спрямо общия брой обучавани.
 • Проучване на изискванията и процедурите за предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 г.
 • По-дейно участие на ЦПО в разработване и класиране в проекти с европейско и международно финансиране.
 • Повишаване на степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

 

Проведената самооценка и извършен анализ на резултатите дават основание да бъдат направени следните изводи:

 • Центърът за професионално обучение се доказва, със своето високо качество на предлаганото професионално обучение чрез съчетаване на съвременните образователни политики, държавни стандарти       и съществуващите традиции.
 • Създадена е положителна среда за взаимодействие между курсисти, преподаватели и експерти. Притежаваната добра материално-техническа база и високо квалифициран персонал са добра предпоставка за провеждане на качествено професионално обучение. Връзката със социалните партньори и удовлетвореността на работодателите са доказателство за това.
 • Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството, включително и механизъм за вътрешен мониторинг и контрол, които функционират ефективно - отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи, и се формулират предложения до ръководството на ЦПО за повишаване на качеството.