Енергийна независимост и национална сигурност

 

Резултати от проведеното самооценяване на качеството на предлаганото професионално обучение в ЦПО към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево за 2021 г.

Публикувано на 08.02.2022

За 2021 година резултатът от проведеното самооценяване е общ брой точки - 79,50, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „Мини Марица-Изток“ ЕАД, като ДОБРО, т.е.  постигнато трето ниво от възможните четири. През отчетната година общият брой точки е почти същия, както и в предходната 2020 г., което се дължи на сложнатаепидемичната обстановка, в която учим и работим.

Качеството на професионалното обучение е съвкупност от характеристики, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността, и на обществото. В Центъра за професионално обучение те се осигуряват чрез управление на процеса на развитие на центъра, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата.

Резултатите, постигнати от квалификационната дейност са добри, защото заедно с провеждането на професионално обучение, ЦПО координира, участва и организира дейностите, свързани с професионалните гимназии и висшите учебни заведения.

Независимо от  условията на епидемична обстановка положихме усилия да изпълним поставените ни цели в началото на 2021 година, а именно:

 •          Качествен анализ на проведеното обучение през предходната година, в резултат на който идентифицирахме областите, които се нуждаят от подобрение и предприемане на коригиращи действия;
 •          Постигане на качество на професионалното обучение, което да отговаря на: действащите държавни образователни стандарти; нормативната уредба в професионалното образование и обучение; съвременните изисквания за професионално обучение, съобразно изискванията на пазара на труда.
 •          Поддържане на системата за осигуряване на качеството на обучение, която да гарантира изпълнението на поставените цели и да осигурява системно оценяване на качеството на обучение, и мерки за подобряването му.

Изпълнихме всички дейности по приоритетите, които поставихме в началото на 2021 г. , а именно:

1. Осигуряваме качество на обучението в съответствие с държавните образователни изисквания по професиите, по които се осъществява обучение;

2. Непрекъснато подобряваме равнището, вида, формата и качеството на предлаганото обучение, съгласно притежаваната лицензия;

3.Въведохме и използваме виртуална платформа за теоретично обучение на курсисти, защото в 2021 година продължи епидемиологичната обстановка, което ни постави в нови условия на обучение и труд.

4. Мотивираме лекторите и наставниците за професионално развитие и максимално използване на потенциала им за усъвършенстване на обучителния процес;

5. Толерираме приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри практики;

6. Прилагаме принципите на прозрачност и диалог със социалните партньори.

За 2022 година комисията по осигуряване на качеството разработи годишния план-график, съдържащ дейностите по самооценяването, анализира резултатите от доклада за 2021 година и предложи приоритет в работата на ЦПО да бъде:

Поддържане и повишаване нивото на качество на предлаганото професионално обучение в ЦПО.

Във връзка с изпълнение на поставената цел, дейностите нуждаещи се от подобрение и коригиращи мерки, са следните:

 1. Работа в посока на привличане и приобщаване на уязвимите групи до предлаганото професионално обучение в ЦПО;
 2. Работа в посока осигуряване и привличане на лица, преждевременно напуснали образователната система, до предлаганото професионално обучение от ЦПО;
 3. Осигуряване на напълно достъпна архитектурна среда – обособени рампи към входовете, адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги, асансьори и др.;
 4. Представяне на възможност за професионално обучение във всички форми на обучение, включително обучение чрез работа;
 5. Увеличаване на относителния дял на курсистите от уязвимите групи, спрямо общия брой обучавани.
 6. Проучване на изискванията и процедурите за предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 г.
 7. По-дейно участие на ЦПО в разработване и класиране в проекти с европейско и международно финансиране.
 8. Повишаване на степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

            Проведената самооценка и извършен анализ на резултатите дават основание да бъдат направени следните изводи:

            Центърът за професионално обучение се доказва, като образователна среда с високо качество и гъвкавост на предлаганото професионално обучение, чрез съчетаване на съвременните образователни политики, държавни стандарти  и съществуващите традиции.

            Създадена е положителна среда за взаимодействие между курсисти, преподаватели и експерти. Притежаваната добра материално-техническа база и високо квалифициран персонал са добра предпоставка за провеждане на качествено професионално обучение. Връзката със социалните партньори и удовлетвореността на работодателите са доказателство за това.

Прилагаме успешно виртуална платформа за обучение в  условия на създалата се епидемиологична обстановка в страната. 

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството, включително и механизъм за вътрешен мониторинг и контрол, които функционират ефективно – отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи, и се формулират предложения до ръководството на ЦПО за повишаване на качеството.