Енергийна независимост и национална сигурност

 

Резюме от проведен одит на ЕК и ЕБВР

Публикувано на 21.07.2014

“Мини Марица-изток” ЕАД (ММИ) ще получи 15 млн. евро като безвъзмездна помощ от Международeн фонд “Козлодуй” (МФК), администриран от ЕБВР за финансиране на ново минно оборудване за работата на компанията в България.

ММИ, което е 100% държавна собственост, е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България. Основната му дейност е добив на лигнитни въглища от три открити рудника, в които се добиват 94% от лигнитните въглища в България; те се използват за снабдяване на четири топлоелектрически централи с обща инсталирана производствена мощност от над 3300 MW, което е значителен процент от общата производствена мощност на България.

Безвъзмездната помощ ще финансира подмяната на три остарели роторни багера от типа SR 1200 с един по-модерен роторен багер от типа SR 2000, както и покупката на нов багер от типа SR-200, чието предназначение е да ускори  вторичното изгребване на откривка от вътрешните насипища, което дава възможност за повишаване добива на лигнитни въглища за доставка на скоро пуснатата в експлоатация четвърта топлоелектрическата централа. Новото оборудване ще подобри ефективността на компанията и ще намали потреблението на енергия в мината чрез използване на по-съвременно оборудване и намаляване броя  на необходимите лентови транспортьори.

Преди да започне плащането на безвъзмездната помощ, бяха посетени работната площадка и офисите на управлението на фирмата с цел да се извърши оценка на политиките, процедурите и практиките в компанията. Те бяха оценени в съответствие с изискванията на ЕБВР за изпълнение (PRs) и общите добри практики в този отрасъл, свързани със социални, екологични, технически въпроси, както и с такива относно здравето и безопасността. Беше установено, че фирмата е в пълно съответствие с българските закони и регулации, приложими за работата на обекта, и като цяло е в съответствие с изискванията за изпълнение  на ЕБВР чрез своите текущи процедури и планове за управление.

С цел подобряване на прозрачността в процеса на вземане на решения, бяха направени препоръки по отношение на оформяне и оптимизиране на някои от процедурите на фирмата с цел превръщането им в по-международно признати Планове за участие и действие, по-специално относно  отчуждаване на земя и преселване. Въпреки че компанията управлява разумно тези аспекти, изработването на тези по-официални планове ще осигури допълнителни гаранции както за фирмата, така и за всяка страна, засегната от минните дейности. Предложен е график за тяхното изработване, който да даде възможност да започне тази дейност.

Направени са и други препоръки с цел да се подпомогне подобряването на екологичните практики на обекта по отношение на мониторинга на изхвърляне на вода, съхранение на хумусния слой и праха, но тези препоръки имат за цел да помогнат за подобряване на вече съществуващи системи и да ги приведат в съответствие с най-добрите практики в Европа, а не са предизвикани от неспазване на съответните изисквания.

Техническата оценка на проекта установи, че предложеното оборудване е уместно и много подходящо за изпълнението на предвидените задължения и че няма реални алтернативи, които съответстват на тези предложения или ги подобряват. Проектните предложения са добре обмислени и мненията, използвани в обосновката, са умерени и стабилни.