Енергийна независимост и национална сигурност

 

Разделното събиране на отпадъци – устойчива инициатива за опазване на околната среда

Публикувано на 05.06.2015

Повече от 10 години в „Мини Марица-изток” ЕАД е въведена и се прилага система за разделно събиране, временно съхраняване и ежегодно предаване за рециклиране от сертифицирани организации на производствени, опасни и битови отпадъци. Към тези отпадъци се причисляват и излязли от употреба акумулатори, акумулаторни батерии, електрическо и електронно оборудване.

За изминалата година година са събрани близо 10 тона от този тип отпадъци. Към днешна дата са предадени 3,700 тона стари електрически и електронни уреди, като има подготвени за предаване още близо 7 тона. Предадени за обезвреждане и преработване са и 16 380 тона излезли от употреба акумулатори.

През 2014 г. са предадени за оползотворяване 12,180 тона РЕТ бутилки и 13,229 тонанегодни за употреба батерии и акумулатори на фирми, притежаващи разрешителни за тази цел.

Опазването на околната среда е една от приоритетните задачи в „Мини Марица-изток” ЕАД, чрез която се цели дългосрочно развитие, възстановяване и подобряване на състоянието на околната среда от дейността на дружеството.