Енергийна независимост и национална сигурност

 

Разделно събиране на отпадъци

Публикувано на 11.07.2011

В края на месец юни, в изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на „Мини Марица-изток” ЕАД, се осъществи първото предаване на празни бутилки от минерална вода /РЕТ/, събрани за около два месеца на територията на рудник „Трояново 3”.

На принципа „пълно за празно” са събрани и предадени за рециклиране на фирма „Видком” АД гр. Ямбол общо 1620 кг.  

В бъдеще ще продължи предаването на РЕТ-бутилки, както и други пластмасови отпадъци, събирани и в останалите две подразделения на въгледобивното дружество. С тази дейност се постига почистване и подобряване на околната среда, и минимизиране на количествата битови отпадъци натрупвани в резултат на производствената дейност, което е залегнало и в Политиката по управление и опазване на околната среда на ръководството на Дружеството.