Енергийна независимост и национална сигурност

 

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.364.3.40

Публикувано на 12.07.2022

На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредбата) и в изпълнение на Решение по т. 3.1. от Протокол № 2-2022/14.01.2022 г. на заседание на Съвета на директорите на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево и Решение по т.3., взето с Протокол № 32-2022/12.05.2022 г. на заседание на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, гр. София

 

Провеждане на електронен търг за продажба на имот,

собственост на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево, представляващ: Гараж № 4 (четири), находящ се в гр. Стара Загора, в шестетажна жилищна сграда на ул. „Кольо Ганчев“ № 115 (сто и петнадесет), приземен етаж, със самостоятелен вход от запад, с площ от 20,15 кв.м (двадесет цяло и петнадесет стотни кв. м.); заедно с припадащите се 0,116% - нула цяло сто и шестнадесет хилядни процента идеални части от общите части на сградата, съгласно чл.38 от ЗС и 0,116% - нула цяло сто и шестнадесет хилядни процента идеални части от отстъпеното право на строеж върху телена, представляващ по схема № 9454 от 18.11.2009 г. на СГКК – Стара Загора: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.364.3.40 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и четиринадесет точка триста шестдесет и четири точка три точка четиридесет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; находящ се в гр. Стара Загора, на адрес на имота: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ № 115 (сто и петнадесет), етаж 0 (нула), гараж 4 (четири). Самостоятелният обект се намира в сграда 3 – три, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.364 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и четиринадесет точка триста шестдесет и четири). Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1 (едно). Площ по документ: 20,15 кв. м. (двадесет цяло и петнадесет стотни кв. м.)- съгласно нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижим имот Акт № 15, том III, рег. № 8097, Н. дело № 278/2009 г., вписан под вх. рег. № 14360 от 19.12.2009 г.; Акт № 186, том XХХII, дело № 7091 от 2009 г., в Службата по вписванията гр. Стара Загора.

 

Търгът се провежда чрез Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна чрез страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол, на адрес: https://estate-sales.uslugi.io/

 

 

 1. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА - Минимална тръжна цена в размерна 24 100

лв. /словом: двадесет и четири хиляди и сто лева/ безДДС;

 

 1. РАЗМЕР И ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ И КРАЕН СРОК ЗА ВНАСЯНЕТО

Депозитната вноска е в размер на 2 410 лвбез ДДС /словом: две хиляди четиристотин и десет лева/, представляваща10% от минималната тръжна цена на имота, постъпила в следната банкова сметка с титуляр „Мини Марица – изток“ ЕАД гр. Раднево:

банка: ЦКБ АД, клон Стара Загора

IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01

BIC: CECBBGSF

Депозитът за участие следва да е постъпил по горепосочената сметка най-късно до изтичане на срока за регистрация за участие в търга. Постъпването на депозита по сметката на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево е условие за допускане в търга и се удостоверява с банково извлечение. Към документите за участие се прилага сканирано копие на банков документ за внесен депозит;

 

 1. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ - 482 лв без ДДС /словом: четиристотин осемдесет и два лева/, представляващи 2% от началната тръжна цена;

 

 1. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ТЪРГА – 3 /три/ месеца, считано от датата на

публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи е 15 /петнадесет/ работни дни, в случай, че първия кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

 

 1. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ

Срокът за регистрация за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на търга е 12 /дванадесет/ работни дни. от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича на 23:59 ч. на последния ден.

 

 1. ДАТА И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът се провежда на петнадесетия работен ден след деня на регистрация на първия кандидат, като започва в 10,30 часа. Търгът ще се проведе от 10,30 часа, българско време и е с продължителност 1 /един/ астрономически час.

 

 1. ВИД НА ТЪРГА - ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ИМОТА, ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА – кандидатите

може да извършат оглед на имота.

Кандидатите могат да извършват оглед на имота - обект на търга в срока, определен за краен срок, съгласно чл.7, ал. 3 от Наредбата.

Оглед на имота може да се извърши вторник и четвъртък от 09,00 часа до 14,00 часа, до датата предхождаща деня на провеждане на търга, след предварителна заявка на тел. 0417/83305 вътр. 4175 или тел.: 0888 222 934Даниела Желева,след представено от кандидата потвърждение за регистрация за участие в търга.Огледите се извършват винаги в присъствието на служител от продавача. При условия, че кандидатът не извърши оглед на имота, предмет на електронния търг при условията, посочени по-горе, се счита, че същият приема фактическото състояние на имота към момента на провеждане на търга.В този случай, кандидатът с подписването й и подаването на Декларация - съгласие за състоянието на имотите – по образец – Приложение № 2 се съгласява със състоянието на имота.

 

 1. УСЛОВИЕ И СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА СЪС

СПЕЧЕЛИЛИЯ ТЪРГА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА - въз основа на резултатите от търга. Изпълнителния директор издава Решение, с която се определя купувача, продажната цена и условията за нейното плащане, на основание чл. 27, ал. 2 от Наредбата. Обявеният за спечелил процедурата участник и „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево, сключват договор за покупко-продажба, в 14 /четиринадесет/ дневен срок след представяне от участника на документ за извършено плащане. Всички разходи, свързани с преводите на суми и с участието в търга, както и по прехвърляне на собствеността, върху имота, включително и местния данък са изцяло за сметка на кандидат - купувача. Спечелилият търга участник дължи върху предложената от него цена законоустановени данъци и такси. При неплащане на цената в определения срок, посочен в Решението, с което се обявява спечелилия търга участник, последният губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит. В този случай, за спечелил се определяучастникът, класиран на второ място в протокола на комисията. Ако участникът, класиран на второ място в протокола на комисията не внесе цената в определения срок, процедурата се прекратява и се насрочва нов електронен търг.

 

Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците: до участие в търга се допускат български граждани и юридически лица, лица - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Други чужди граждани или чуждестранни юридически лица могат да участват в търга, ако имат право да придобиват собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл.22, ал.2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила. Редът и условията за провеждане на търга, както и необходимите документи за участие са посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

 

Други условия - Критерият за класиране на участниците е най-високата предложена цена.Всички разходи - данъци, такси и разноски по сделката, дължими за сключване на окончателен договор, включително и местния данък, се поемат изцяло от купувача На участникът, спечелил търга, на посочения от него в Заявление-декларация, Приложение № 5, адрес (включително и по електронна поща), ще бъде изпратено писмо - покана за сключване на договор за покупко-продажба, при условие, че 14-дневен срок от получаването му е внесъл (след приспадане на депозита за участие в търга) крайната цена на имота. В писмото ще бъде изпратено Решението за класиране и определяне на купувач.

 

Тръжна документация, както следва:

 1. Правила и условия за провеждане на електронен търг.

 2. Образци на изискуеми документи.

 3. Проект на договор за покупко - продажба.

 4. Информация за правното и фактическо състояние на имота – обект на търга

   

  Процедурата е публикувана в Електронната платформа за продажба на имоти - на интернет страницата на АППК на адрес: https://estate-sales.uslugi.io/