Енергийна независимост и национална сигурност

 

Приета е концепцията за рационално ниво на годишен добив от 35 милиона тона въглища в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 09.03.2007

На 21 февруари се проведе обсъждане по темата „Състояние и възможности за развитието на въгледобива в „Мини Марица-изток” ЕАД. На Разширения технически съвет, проведен в Мини Марица-изток ЕАД присъстваха и представители на: „Минпроект”ЕАД, ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД, „Брикел”ЕАД, „Тотема Инжинеринг”ООД, МГУ „Св. Иван Рилски” гр.София, „Енергоконсулт”ЕООД, “Енел Оперейшънс България”, „Енел Марица изток 3”, RWE Power AG и „Ей и Ес Марица изток I”.

Доклада по основната тема „Състояние и възможности за развитие на въгледобива в „Мини Марица изток”ЕАД представи инж. Георги Георгиев – Директор на направление „Минно планиране и контрол” при „ММИ”ЕАД.

Становището на „Минпроект”ЕАД за възможностите за развитието на „ММИ”ЕАД представи инж. Иван Арсениев – гл. проектант на дружеството.

След дискусия по поставени въпроси разширеният техническия съвет прие следните решения:

1.Приема техническото решение за водене на минните работи в „ММИ”ЕАД с три открити рудника и водената политика на устойчиво развитие с отчитане на техническите, технологичните и организационните възможности и удовлетворяване на икономическите и екологичните изисквания.

2. Приема концепцията за рационално ниво на годишен добив от 35 млн.т. въглища.

3. Да се насочат усилията за рехабилитация и повишаване на надеждността на тежкото минно оборудване с предимство за добивните багери в срок до края на 2009 година и за изнасяне на претоварните пунктове на повърхността на комплекса в рудниците „Трояново 1” и „Трояново-север” през 2008 година.

4. Да се възложи на „Минпроект”ЕАД разработката на проект за водене на минните работи до края на експлоатацията на находището.

5. Решенията на Техническия съвет да се представят на Министерството на икономиката и енергетиката, на дружествата ползващи източномаришки въглища и на кандидатите за изграждане на нови мощности в региона.