Енергийна независимост и национална сигурност

 

Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП

Публикувано на 19.03.2018

Във връзка с методическо указание на Агенцията за обществени поръчки (изх.№ МУ-4 от 02.03.2018г.) и съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Поради липса на изградена платформа за подаване и получаване на ЕЕДОП в електронен вид възложителят дава следното разяснение на заинтересованите участници:

Възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Подписва се с квалифициран електронен подпис.