Енергийна независимост и национална сигурност

 

Патент за изобретение

Публикувано на 24.09.2009

Патентното ведомство на Република България издаде патент за изобретение № 65660 на патентопритежателите „Мини Марица-изток” ЕАД - Раднево,  и „Минпроект” ЕАД - София. Изобретател е Венелин Николов Вълков от „Минпроект” ЕАД.

Заявката за издаване на патент за изобретение е от 10.11.2003 г. и е подадена съвместно от патентопритежателите, а публикацията на заявката е в бюлетин №5 на 31.05.2005 г.

Изобретението се отнася до биотехнологичен метод за рекултивация на нарушени при открит въгледобив почви и може да се използва при недостиг на хумус в процеса на рекултивационната дейност. Възстановяването на почвеното плодородие по метода на изобретението се състои в разстилане и заораване на минерални мелиоранти, глинест материал, пепелина  и минерални торове, последвано от уплътнено отглеждане на високопродуктивни легуминозни едногодишни и житни култури. Сидератната фаза (зеленото торене) се провежда в продължение на две години чрез отглеждане на зимен фуражен грах и суданска трева в уплътнено сеитбообръщение в количество минимум 2000 кг/дка, при което коефициента на образуване на органично почвено вещество е 0,23. Обичайно рандеманът (коефициентът на трансформация на сидератната маса в почвено органично вещество) в естествения процес на хумусообразуване е 0,18.

По описания метод новоформираната „почва” има следните характеристики: съдържание на физична глина 55,2%, органичен въглерод 1,05%, органичен азот 0,06% и съдържание на тежки метали (кадмий, арсен, живак, олово, никел, цинк, мед) – под пределно допустимите концентрации. При направените тестове за продуктивност е получен добив на пшеница 420 кг/дка.