Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на три търговски площи от по 1,5 кв.м. за кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

Публикувано на 27.08.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

            На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4 и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-18-2021, при следните условия:

            1ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

            1.1.      Отдаване под наем на три търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, а именно:

            1.1.1. Площ от 1,5 кв.м., находяща се в сграда „Ел. работилница“ на промплощадка на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево – площ № 13

            1.1.2. Площ от 1,5 кв.м., находяща се в сграда „Работилница – верижни машини“ на промплощадка на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево – площ № 26

            1.1.3. Площ от 1,5 кв.м., находяща се в сграда „Битов комбинат“ на промплощадка на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево – площ № 30

            1.2.      Началните тръжни цени са както следва:

            - за площ № 13 – 117,00лв. /сто и седемнадесет лева/, без включен ДДС  -  месечна наемна цена.

            - за площ № 26 – 117,00 лв. /сто и седемнадесет лева/, без включен ДДС – месечна наемна цена.

            - за площ № 30 – 117,00лв. /сто и седемнадесет лева/, без включен ДДС  -  месечна наемна цена.

            1.3. Срок за отдаване под наем на търговските площи – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол.

             2. ВИД НА ТЪРГА

            Търг с тайно наддаване. Закрито заседание.

            3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

            Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 25-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-север” или се превежда по банкова сметка, посочена в договора за наем, за което наемателят получава фактура, издадена от наемодателя.

            4. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

            За участие в търга се заплаща депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена по банкова сметка:

„Мини Марица – изток” ЕАД

БАНКА: ЦКБ АД Клон Стара Загора

IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01

BIC: CECBBGSF

            На всички участници в търга, депозита се връща по посочената банкова сметка, след подписването на договора за наем със спечелилия търга.

            5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА.

            Търгът ще се проведе на 05.10.2021г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13.

            6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА. ПОДАВАНЕ.

            6.1.Тръжната документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната интернет страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления.

            6.2.Кандидатите я изтеглят от сайта и я попълват.

            6.3.Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 05.10.2021г.

            6.4.Място на подаване на заявление за участие – в Управлението на “Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“ в отдел „Инвестиции“.

            7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ.

            В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 12.10.2021г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

            8.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

            8.1. Участниците представят следните документи:

            -  Подписано заявление по образец;

            - Ценово предложение – в отделен, запечатан, непрозрачен плик, поставен в папката в плика със заявлението;

            -  Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон;

            -   Попълнен и подписан проект на договор;

            -   Декларация за оглед;

            - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;

            - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

            - Оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно с нотариална заверка на подписа в случай на упълномощаване.

            8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

            9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

            9.1. Огледът на местата, предмет на търга е задължителен и може да се направи на 01.10.2021г. и 04.10.2021г. след предварителна уговорка с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

            9.2. Участниците могат да подават заявление за една позиция /площ/ или и за трите позиции от обявлението.

            10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-К-18-2021

            Лице за контакти и допълнителна информация:  Минка Йорданова, тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 40-46.

                Документи - ТУК