Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 313,900 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 27.05.2021

 “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2021/14.05.2021г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-06/2021, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

   

              1.1 Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 313,900дка, подходящиза земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се пред фронта на Рудник „Трояново- 1“ и Рудник „Трояново-3“ в землището на с. Овчарци, община Раднево. Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

  1.2 Начална тръжна цена: 13 183,80 лева /тринадесет хиляди сто осемдесет и три лева и осемдесет стотинки/, без включен ДДС - годишна наемна цена за обявената площ от 313,900 дка.

   

  1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 1 /една/ година, считано от 01.10.2021 г.

   

 2. Вид на търга

  Явен търг с тайно наддаване.Открито или Закрито заседание, според въведените епидемиологични мерки срещу Covid-19

   

 3. начин на плащане

  Плащането на наемната цена ще се извършва на две равни вноски, като първата вноска е в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на Заповед за класиране. Следващата вноска е до 30-ти май на стопанска 2021/2022 година.

 4. размер на депозита

   

  1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на

   1318,38 лева /хиляда триста и осемнадесет лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща 10% /десет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

    

   4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на последната му вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

    

   4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

    

   „Мини Марица – Изток“ ЕАД

   BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 10191248 01

   Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

   4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на Заповед за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

   4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок и не заплати първата вноска, се изпълняват условията по точка 4.4 и се насрочва нов търг.

    

   1. място, ден и час за провеждане на търга

    

   Търгът ще се проведе на 21.06.2021г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

    

   1. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

    

  1. Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

  2. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 21.06.2021г.

  3. Място на подаване на заявление за участие – звено „Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

    

  1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2021г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

    

    

   1. изисквания към участниците

   8.1. Участниците представят следните документи:

   - Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

   - Подписано заявление по образец;

   - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

   - Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

   - Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/;

   - Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

   - Подписан проект на договор;

   - Декларация за оглед;

   - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

   - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

   - Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

    

   8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

    

   9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

    

   Огледът на имотите, предмет на търга, е задължителен. Същият се извършва на следните дати: 08.06.2021 г. и 11.06.2021г. и се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя. Всички договори над 1 година се заверяват нотариално и се вписват в Службата по вписванията от наемателите за тяхна сметка.

    

   10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-ЗЗ-06-2021

    

   Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 31-19, Деница Илева

   Документация - ТУК