Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на търговски площи от по 1 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-машини и вендинг-машини

Публикувано на 23.12.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2020/02.12.2020г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-1-2021, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

   

  1. Отдаване под наем на търговски площи от по 1 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-машини и вендинг-машини, а именно:

№ по ред

рудник

местонахождение

№ на площ

1

р-к -3

Сграда "Автодиспечерна, автоспирка", открита козирка

площ № 12

2

р-к -3

До сграда „Назначение РТНК-3" и сграда "Ел. снабдяване“

площ № 7

3

р-к -3

Складова база „Ремонт ролки“, в югозападния край на сградата, под козирка до стая за инструктаж и почивка

площ № 1

4

р-к -3

Сграда „Автодиспечерна-автоспирка“, до стаята на организатор пътнически транспорт на автобусната площадка

площ № 14

 

1.2. Начална тръжна цена: 100,00лв. /сто лева/, без включен ДДС  -  месечна наемна цена за всяка една от площите.

1.3.Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

 1. Вид на търга

  Търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

   

 2. начин на плащане:

              Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 25-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-3”, с. Медникарово или се превежда по банкова сметка, посочена в договора за наем, за което Наемателят получава фактура, издадена от Наемодателя.

   

 1. размер на депозита за участие в търга

   

  1. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена по банкова сметка

„Мини Марица – Изток” ЕАД

БАНКА: ЦКБ АД Клон Стара Загора

IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01

BIC: CECBBGSF

  1. На всички участници в търга, депозита се връща по посочената банкова сметка, след подписването на договора за наем със спечелилия търга.

    

   1. място, ден и час за провеждане на търга

   Търгът ще се проведе на 20.01.2021г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

    

    

    

   1. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.
  1. Тръжната документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната интернет страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления.

  2. Кандидатите я изтеглят от сайта и я попълват.

  3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 20.01.2021г.

  4. Място на подаване на заявление за участие – в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“ в отдел „Инвестиции“.

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

   В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 28.01.2021г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

    

   1. изисквания към участниците

   8.1. Участниците представят следните документи:

   - Подписано заявление по образец;

   - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

   - Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон;

   -   Подписан проект на договор;

   -   Декларация за оглед;

   - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

   - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

   - Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

   8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

    

   9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   9.1. Оглед на местата, предмет на търга, може да се направи на 13.01.2021г. и 15.01.2021г. след предварителна уговорка с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

   9.2. Участниците могат да подават заявление за една позиция /площ/, за повече от една или за всички позиции от обявлението.

    

   10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-К-1-2021

    

   Лице за контакти и допълнителна информация: Цветана Етова, тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 30-95.  ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ