Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда "Автодиспечерна, автоспирка"-открита козирка, на промплощадката на Рудник „Трояново-3“ - площ No 12

Публикувано на 09.03.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2021/19.02.2021г. по т. 2.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-4-2021, при следните условия:

  1. Описание на обекта и начална тръжна цена:

1.1.       Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда "Автодиспечерна, автоспирка"-открита козирка, на  промплощадката на Рудник „Трояново-3“, с.Медникарово – площ № 12

 

1.2. Начална тръжна цена: 108,00лв. /сто и осем лева/, без включен ДДС -  месечна наемна цена.

1.3.Срок за отдаване под наем на търговската площ – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

  

  1. Вид на търга

Търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

 

  1. начин на плащане:

            Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 25-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-3”, с. Медникарово или се превежда по банкова сметка, посочена в договора за наем, за което наемателят получава фактура, издадена от наемодателя.

 

  1. депозит за участие в търга

4.1.       За участие в търга се заплаща депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена по банкова сметка

„Мини Марица – Изток” ЕАД

БАНКА: ЦКБ АД Клон Стара Загора

IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01

BIC: CECBBGSF

4.2.       На всички участници в търга, депозита се връща по посочената банкова сметка, след подписването на договора за наем със спечелилия търга.

 

  1. място, ден и час за провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 25.03.2021г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

 

  1. документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

6.1.       Тръжната документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната интернет страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления.

6.2.       Кандидатите я изтеглят от сайта и я попълват.

6.3.       Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 25.03.2021г.

6.4.       Място на подаване на заявление за участие – в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“ в отдел „Инвестиции“.

 

  1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 01.04.2021г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

 

  1. изисквания към участниците.

 8.1. Участниците представят следните документи:

-  Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен, запечатан, непрозрачен плик, поставен в папката в плика със заявлението;

-  Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон;

-   Подписан проект на договор;

-   Декларация за оглед;

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

 

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 Огледът на мястото, предмет на търга е задължителен и може да се направи на 11.03.2021г. и 17.03.2021г. след предварителна уговорка с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-К-4-2021

Лице за контакти и допълнителна информация:  Цветана Етова, тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 30-95. - ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ