Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:„Обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ /преустроен в банков офис/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.91, с

Публикувано на 17.05.2019

На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 10-2019/23.04.2019 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:

 1. Описание на обектА и начална тръжна цена:
  1. Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:„Обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ /преустроен в банков офис/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.91, с площ по документи за собственост 220,26 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 85.

  2. Начална тръжна месечна наемна цена както следва:

 • 2300,00 лв. /две хиляди и триста лева/ без ДДС

  1. Срок за отдаване под наем на имота: 10 (десет) години.

   1. Вид на търга:

   2.1.      Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

   1. начин на плащане:
  1. Плащането на месечната наемна цена се извършва ежемесечно в срок до 10 – то число на текущия месец срещу издадена фактура.

  2. Плащането се извършва по банков път, по посочената от Наемодателя банкова сметка.

  3. Предложената от участника /- ите/ месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

   1. размер на депозита:
  1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от обявената начална тръжна цена-230.00 лв. / двеста и тридесет лева/

  2. Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като депозитът /гаранцията/ се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска.На всички останали участници депозитът се възстановява в 30 дневен срок след сключване на договор.

  3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

   „Мини Марица – Изток“ ЕАД

   BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 979010191248 01

   Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

  4.      Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на             участник, спечелил търга но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, не подлежи на връщане.

 1. място, ден и час за провеждане на търга:
  1. Търгът ще се проведе на 30.05.2019 г., от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево.

   1. Размер на таксата за тръжната документация:
  1. Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДС. Тръжната документация се получава от отдел “Инвестиции”, звено: „ Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

  2. Краен срок за закупуване на документацията – 10,30 часа на 30.05.2019 г.

  3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 30.05.2019 г.

  4. Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг:
  1. В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 06.06.2019г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

   1. изисквания към участниците:
  1. Участниците представят следните документи:

   1. Подписано заявление по образец.

   2. Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление.

   3. Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата

   4. Документза внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

   5. Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.

   6. Декларация за оглед – по приложен образец.

   7. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник

   8. Банкова сметка

   9. Декларация за липса на задължения

   10. Попълнен и подписан на всяка страница проект на договор.

  2. Огледът се извършва след публикацията на обявлението след предварителна заявка съгласувана с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

   Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

   1. Характеристики на обектА и Други условия:
  1. Обектът е разположен в партерния етаж на шестетажна жилищна сграда, построена през1970г. Сградата е монолитна със скелетна стоманобетонова конструкция. Изградени са ел. инсталация, монтирано е самостоятелно ел.табло, захранено от улична касета; ВиК инсталация – от градската водопреносна мрежа е захранен санитарния възел и отводнена за отпадните води в градската канализация. Извършени са строителни подобрения, свързани с прeграждане на съществуващото площоразпределение за целите на банков офис. Търговската зала е обособена на две зали, източна и западна, обособени са касови гишета. Кухнята и склада са преустроени на трезор със помещение за сървърите и архив със самостоятелни входове, създадена е обслужваща зона за персонала състояща се от бар за тонизиращи напитки, санитарни възли, агрегатно за централна климатична инсталация и помещение за чистачка, всички със самостоятелен вход в северозападната част на обекта.Монтирани са блиндирани врати. В обособената зала за работа с клиенти са изградени следните инсталации: аспирационна и входна за чист въздух по скрити канали в стените и по тавана, сигнално-охранителна, инсталация за видеонаблюдение със свалени камери.

   10.       КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

   10.1.    Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена месечна наемна цена, в лева, без включен ДДС.

   11.       Други условия:

  1. Всяка година месечната наемна цена се увеличава с индекса на инфлация.

  2. Всички разходи за ток, вода и др. са за сметка на наемателя.

  3. В случай на отказ на класираният на първо място кандидат за сключване на договор, се поканва участникът предложил следващата по размер цена. В случай на отказ и от негова срана, търгът се прекратява.

 1. Регистрационен номер на търга: НС-08-2019

  Допълнителна информация:

  тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 42-79 Деница Илева, Ивелин Мендров