Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на Сграда „Столова“ с инв. № 345

Публикувано на 10.05.2021

 О б я в л е н и е

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2021/09.04.2021г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:

 1. Описание на обектА и начална тръжна цена:

Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:  Сграда „Столова“     с инв. № 345 със застроена площ: 791,71 кв.м., представляваща имот с кад. № 47603.201.520.81 и движими вещи, представляващи оборудване и задбалансови активи, находящи се на промишлената площадка на Рудник „Трояново-3“, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево

Начална тръжна месечна наемна цена както следва: 5410,00 лв.  /пет хиляди четиристотин и десет/ без ДДС

1.1.            Срок за отдаване под наем на имота:  3 (три) години.

 1. Вид на търга:

2.1.      Търг с тайно наддаване. Открито или закрито заседание.

 1. начин на плащане:

3.1.            Плащането на месечната наемна цена се извършва ежемесечно в срок до 10 – то число на текущия месец срещу издадена фактура.

3.2.            Плащането се извършва по банков път, по посочената от Наемодателя банкова сметка.

3.3.            Предложената от участника /- ите/ месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

 1. размер на депозита:

4.1.            Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от  обявената начална тръжна цена -541.00 лв. / петстотин четиридесет и един лева/

4.2.            Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като депозитът /гаранцията/ се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска. На всички останали участници депозитът се възстановява в 30 - дневен срок след сключване на договор.

4.3.Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

„Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 10191248 01

Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

 

4.4.      Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на              участник, спечелил търга но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, не подлежи на връщане.

 1. място, ден и час за провеждане на търга:

5.1.            Търгът ще се проведе на 07.06.2021 г., от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево.

 1. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

 

6.1.          Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

6.2.          Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 07.06.2021 г.

6.3.          Място на подаване на заявление за участие – Звено „Недвижима собственост“, отдел „Инвестиции“  в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

 1. Ден и час за провеждане на повторен търг:

7.1.            В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 14.06.2021 г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

 1. изисквания към участниците: 

8.1.Участниците представят следните документи:

8.1.1.      Подписано заявление по образец;

8.1.2.      Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление;

8.1.3.      Документза внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

8.1.4.      Декларация за оглед – по приложен образец;

8.1.5.      Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник;

8.1.6.      Банкова сметка;

8.1.7.      Декларация за липса на задължения;

8.1.8.      Попълнен и подписан проект на договор;

8.1.9.      Декларация за лични данни

8.2.        Огледът е задължителен. Същият се извършва на следните дати: 19.05.2021г. и 02.06.2021г. след предварителна заявка съгласувана с лицето за контакти от страна на Наемодателя. До участие в търга се допускат само кандидати, които са присъствали на оглед.Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

 1. Характеристики на обектА и Други условия:

Сграда „Столова“ със застроена площ по АДС: 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, построена през 1970г.,  на един етаж, представляваща имот с кад. № 47603.201.520.81  със застроена площ: 660 кв.м. / шестстотин и шестдесет квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Промишлена сграда  при граници: бетонова площадка и имот с кад. № 47603.201.520.81. С проект за реконструкция, ремонт и разширение в поз.имот № 000520, землище Медникарово“ площта на имота е променена на застроена площ от 791,71 кв.м. /седемстотин деветдесет и едно цяло и седемдесет и един квадратни метра/. Издадено е Разрешение за ползване № 53/23.12.2005 г. от Регионална дирекция за национален строителен контрол гр. Стара Загора, находящ се на промишлената площадка на Рудник „Трояново-3“, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево,  и движими вещи, представляващи оборудване и задбалансови активи, заведени към столовата. Кандидатите се задължават  за целия срок на договора да приемат като платежно средство ваучерите, издавани от ваучерния оператор, с който Наемодателят има сключен договор, и предоставя на работниците и служителите си.

 1.   КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

10.1.    Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена месечна наемна цена, в лева, без включен ДДС.

11.       Други условия:

11.1.        Всяка година месечната наемна цена се увеличава с индекса на инфлация.

11.2.        Всички разходи за ток, вода и др. са за сметка на наемателя.

11.3.        В случай на отказ на класираният на първо място кандидат за сключване на договор, се поканва участникът предложил следващата по размер цена. В случай на отказ и от негова срана, търгът се прекратява.

 1. Регистрационен номер на търга: НС-ОСД-03-2021

Допълнителна информация:

тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 42-79 Деница Илева, Ивелин Мендров

документация - ТУК