Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 53.060 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 07.07.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.14, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-07/2023, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

   

              1.1 Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 53.060 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово. Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

   

  1. 2 Начална тръжна цена: 3448 лв. /три хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/, без включен ДДС - годишна наемна цена за обявената площ от 53.060 дка.
  2. 3Срок за отдаване под наем на имота – 1 /една / година, считано от 01.10.2023г.

   

  2. Вид на търга

  Търг с тайно наддаване.Открито заседание, стъпка за наддаване 100 /сто/ лева при явно наддаване, в случай на предложена еднаква най-висока цена.

   

  3. начин на плащане:

              Първата вноска е в 14 /четиринадесет/ дневен срок отполучаване на Заповед за класиране и е в размер на 50% от годишната наемна цена.Следващата вноска е както следва: до 30-ти май 2024 г. – 50 % от годишната наемна цена срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

 

4. размер на депозита

 

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 344.80 лева /триста четиридесет и четири лв. и 80 ст./, представляваща 10% /десет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

 

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на последната му вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

 

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

 

„Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 10191248 01

Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на Заповед за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок и не заплати първата вноска, се изпълняват условията по точка 4.4 и се насрочва нов търг.

 

5.място, ден и час за провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 26.07.2023 г. от 13.30 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица - изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

 

6.  Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

6.1.Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

 

6.2.Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 26.07.2023 г.

6.3. Място на подаване на заявление за участие – гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“, отдел „Инвестиции“.

 

7.  Ден и час за провеждане на повторен търг.

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 09.08.2023 г. от 13.30 часа в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица - изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

 

8.  изисквания към участниците

8.1. Участниците представят следните документи:

- Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

- Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

- Ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта;

- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

- Подписан проект на договор;

- Декларация за оглед;

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

 

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

 

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

 

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-ЗЗ-07-2023

Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 42-79, Ивелин Мендров, Силвия Пецева – 45-56

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ